Kursplan

Kursplan: Matematik 3c

Kurskod: MA0011
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Preparandnivå
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematik/tillämpad matematik (MAA)
Ämnesgrupp: Matematik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Ett övergripande mål är att förberda för fortsatta studier i matematik på högskolenivå.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • hantera grundlggande algebra för uttryck i form av bråk, potenser och kvadratrötteri syfte att t ex kunna lösa ekvationer,
 • förstå och tillämpa funktionsbegreppet för polynom-, potens- och exponetialfuktioner,
 • redogöra för definitionen av begreppet derivata och bemästra användningen av deriveringsregler i syfte att konstruera grafer till funktioner samt lösa optimeringsproblem,
 • hitta primitiva funktioner och beräkna integraler samt tillämpa dessa för att bestämma areor,
 • använda trigonometri i form av triangelsatser för att lösa geometriska problem

Innehåll

Kursen inleds med behandla grunderna i algebra och funkionsbegrepp i syfte att bl a kunna lösa ekvationer. Kursens huvudmoment är grunder inom matematisk analys. Här behandlas ändringkvot och gränsvärde vilket leder fram till derivatans definition. Med den senare visas olika deriveringsregler för elementära funktioner vilket gör det möjligt analysera funktioners grafer och hitta lösningar till optimeringsproblem. Analysmomentet avslutas med att hitta primitiva funktioner och beräkna integraler, bl a för areabestämning. Kursen avlutas med trigonometri i form av triangelsatser som verktyg för att lösa geometriska problem.

Examinationsformer

Två skriftliga salstentamnina (2x4 hp) och fyra inlämningsuppgifter (4x0,5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
För att erhålla godkänt betyg på kursen kräva att alla examinerande moment är godkända.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a

Övrigt

Ersätter MA0010.

Summary in English

The course will prepare the student for university studies in Mathematics.
Upon completion of the course the student shall be able to:

 • understand and apply algebra for expressions of fractions,indices and square roots in order to solve equations ,
 • understand and apply the concepts of polynomial-, power- and exponential functions ,
 • understand the definition of the derivative and use different rules of differentiation in order to construct the graph of a function or to solve an optimization problem,
 • find primitive functions and solve integrals in order to find areas,
 • use trigonometry in triangles to solve geometrical problems.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJ8
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:33%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a

Ansök

Ansök på Antagning.se