Kursplan

Kursplan: Matematik för byggarbetsledare

Kurskod: MA1036
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematik/tillämpad matematik (MAA)
Ämnesgrupp: Matematik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2012-04-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-04-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • utföra numeriska beräkningar med tal i t ex decimalform, bråkform och potensform,
 • använda korrekta närmevärden och göra överslagsberäkningar,
 • förstå och hantera begreppen procent, promille och ppm,
 • använda kvadratrötter vid beräkningar,
 • förstå och använda de vanligaste enheterna och symbolerna vid byggtekniska tillämpningar,
 • lösa enklare ekvationer,
 • hantera formler,
 • utföra geometriska beräkningar på 2- och 3-dimensionella kroppar,
 • använda olika skalor och likformighet,
 • grunderna i trigonometri.
 • förstå och använda enkla statistiska begrepp

Innehåll

Kursen startar med räkneregler som t ex decimaltal, bråk, kvadratrötter och potenser. Speciellt behandlas avrundning, närmevärden och överslagsräkning samt begreppen, procent, promille och ppm. Enheter, symboler och skalor som är vanliga inom byggtekniska tillämpningar introduceras. I kursens andra del fokuseras på elementär algebra: ekvationer och formelhantering, geometri: likformighet, vinklar, triangelberäkning, cirklar samt area- och volymberäkning. Kursen avslutas med att behandla enkare funktioner och statistiska grundbegrepp.

Examinationsformer

En skriftlig tentamen 5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ersätter MA1026.

Kursen kan ej tillgodoräknas inom en högskoleingenjörsexamen.
Kursen kan inte räknas in i en högskoleexamen tillsammans med kurserna "Matematik 1 för tekniker" och "Matematik 2 för tekniker".

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:33%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se