Kursplan

Kursplan: Linjär algebra för ingenjörer

Kurskod: MA1038
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematik/tillämpad matematik (MAA)
Ämnesgrupp: Matematik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-04-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-05-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska öka sin förmåga att förstå och använda grundläggande matematiska begrepp som är vanligt förekommande i ingenjörstillämpningar.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • identifiera och räkna med olika talsorter
 • hantera och räkna med algebraiska uttryck
 • lösa ekvationer och olikheter som innehåller polynom, rationella- , logaritmiska- ,exponentiella- eller trigonometriska uttryck
 • hantera funktionsbegreppet och använda elementära funktioner på olika form
 • behärska teori och lösningsmetodik för linjära ekvationssystem
 • använda vektorer, matriser och determinanter samt hantera räkneoperationer för dessa
 • använda vektorer för att lösa geometriska problem s k vektorgeometri
 • använda matriser för att lösa egenvärdesproblem.

Innehåll

Kursen inleds med att behandla matematisk begrepp och räkneoperationer som är centrala för studier i matematik på högskolenivå. Det gäller i första hand aritmetik och algebra, ekvationer och olikheter samt grundläggande kunskaper om de elementära funktionerna dvs polynom-, exponential-, potens-, logaritm-, och trigonometriska funktioner.

Den linjära algebran inleds med att introducera vektorbegreppet inkl egenskaper och räkneregler (addition, subraktion, multiplikation med skalär, skalärprodukt och vektorprodukt). Med vektorers hjälp analyseras därefter geometriska frågeställningar, s k vektorgeometri, dvs vinklar, avstånd, projektioner och speglingar för linjära objekt som t ex linjer och plan.

Kursen fortsätter med teorin för linjära ekvationssystem och deras lösningar, eftersom förståelse av linjär algebra till stor del bygger på denna kunskap, och övergår sedan till att behandla matriser och determinanter inkl begrepp och räkneregler för dessa. Kopplingen mellan linjära ekvationssystem, vektorer och matriser tydligörs därigenom på ett påtagligt sätt.

Kursen avslutas med att bestämma egenvärden och egenvektorer till matriser .

Examinationsformer

Två skriftliga salstentamina (2,5 hp + 5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

För att erhålla godkänt betyg på kursen måste kursens båda tentamina vara godkända. Betyg på hela kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ersätter Matematik I 7,5 hp (MA1029)

Summary in English

Litteratur

 • Staffan Rodhe, Håkan Sollervall. (2010) Matematik för ingenjörer. 6 uppl. Studentlitteratur. (560 s). ISBN 978-91-44-06796-4
  Läsanvisning: del av

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJY
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VNH
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se