Kursplan

Kursplan: Matematik för tekniker

Kurskod: MA1040
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematik/tillämpad matematik (MAA)
Ämnesgrupp: Matematik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-03-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla sin förmåga att förstå och använda matematiska begrepp och modeller som verktyg i tekniska tillämpningar.
Efter avlutad kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för räkning med tal på olika form inkl överslagsberäkning, avrundning och feluppskattning,
 • hantera och räkna med olika typer av algebraiska uttryck och formler som förekommer i tekniska sammanhang,
 • lösa enkla ekvationer och olikheter som uppkommer vid tekniska tillämpningar,
 • använda räta linjens ekvation för att rita och tolka grafer,
 • använda statistiska grundbegrepp,
 • hantera geometriska grundbegrepp och lösa geometriska problem.

Innehåll

Kursen startar med räkneregler som t ex decimaltal, bråk, kvadratrötter och potenser. Speciellt behandlas avrundning, närmevärden och feluppskattning samt begreppen, procent, promille. I kursens andra del fokuseras på elementär algebra i form av parentesmultiplikation, faktorisering, ekvationslösning och formelhantering. Geometri studeras i form av likformighet, vinklar, triangelberäkning inkl trigonometri, cirklar samt area- och volymberäkning. Kursen avslutas med att behandla enkare funktioner och statistiska grundbegrepp.

Examinationsformer

Två skriftliga tentamina, 3,5 hp resp 4 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Slutbetyg på kursen avgörs efter en sammanvägd bedömning av de enskilda tentamensresultaten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ersätter MA1037 och (delvis) MA1030.

Kursen kan ej tillgodoräknas inom en högskoleingenjörsexamen.
Kursen kan inte räknas in i en högskoleexamen tillsammans med kurserna MA1037 och/eller MA1030.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • show understanding for arithmetic of numbers in decimal form, as fractions or as indices,
 • use correct significant figures and perform estimates,
 • understand and use percentage and per thousand,
 • use square roots for calculations,
 • solve basic equations,
 • transpose formulae,
 • perform geometrical calculations on 2  and 3 dimensional bodies,
 • work with basic trigonometry,
 • understand and use simple functional and statistical concepts.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJR
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0