Kursplan

Kursplan: Matematik för konstruktionstekniker

Kurskod: MA1043
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematik/tillämpad matematik (MAA)
Ämnesgrupp: Matematik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2017-03-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-06-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska öka sin förmåga att förstå och använda grundläggande algebraiska begrepp som är vanligt förekommande i konstruktionstillämpningar.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • hantera och räkna med olika algebraiska uttryck
 • lösa ekvationer och olikheter som innehåller polynom, rationella- , logaritmiska- ,exponentiella- eller trigonometriska uttryck
 • visa förståelse för funktionsbegreppet och använda elementära funktioner av olika former
 • lösa linjära ekvationssystem med lämplig lösningsmetodik
 • använda närmevärden och göra feluppskattningar

Innehåll

Kursen behandlar basfärdigheter i algebra som är väsentliga för konstruktionstekniker på högskolenivå.

Inledningsvis behandlas algebraiska förenklingar och omskrivningar för såväl polynom som rationella uttryck och i samband med detta studeras numerisk förståelse och taluppfattning genom begreppen närmevärde och felfortplantning.

Kursen fortsätter därefter att behandla matematiska uttryck i form av potenser, kvadratrötter och logaritmer samt ekvationer och formeltransformationer där sådana uttryck förekommer.

Betydelsefulla moment som också behandlas är trigonometri i rätvinkliga trianglar, trigonometriska uttryck samt trigonometriska ekvationer.

Kursen avslutas med några grundläggande moment från den matematiska analysen som t ex funktionsbegreppet inkl räta linjer, potensfunktioner och exponentialfunktioner samt linjära ekvationssystem.Examinationsformer

En skriftlig salstentamen (7,5 hp )

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1

Övrigt

Summary in English

The aim with the course is that the students should increase the ability to understand and use elementary algebraic expressions that are frequently used in design applications.

After the course is finished the student should be able to:

 • handle and count with different algebraic expressions
 • solve equations and inequalities containing polonymal-, rationa-l, logaritmic-, exponential- and trogonometrical expressions.
 • understand the concept of functions and use elementary functions in different forms
 • solve ystems of linear equations.
 • use estmations and perform error calculationsLitteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQS
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1