Kursplan

Kursplan: Anatomi och fysiologi I

Kurskod: MC1072
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-09-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-22.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha kunskap om byggnad och funktion hos den friska människokroppen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader,
 • identifiera anatomiska strukturer i valda kroppsregioner ur ytanatomisk synvinkel,
 • översiktligt beskriva anatomin hos cirkulationssystemet, respirationssystemet och immunsystemet,
 • beskriva funktionen hos cirkulations-, respirations- och immunsystemen under normala fysiologiska förhållanden,
 • söka relevant information utifrån fysiologiska frågeställningar relaterade till cirkulationen, respirationen och immunförsvaret, diskutera och lösa sådana frågeställningar samt muntligen presentera detta inför en mindre grupp,
 • redogöra för och under handledning tillämpa medicinska undersökningsmetoder relaterade till ovan nämnda system utifrån sjuksköterskans ansvarsområde,
 • utföra basal hjärt-lungräddning.

Innehåll

I kursen studeras grundläggande cellbiologi och vävnadslära. Vidare studeras utseende och funktion hos cirkulations- och respirationssystemet samt immunsystemet. I kursen studeras också ett antal medicinska undersökningsmetoder relaterade till de nämnda organsystemen samt hjärt-lungräddning.

Examinationsformer

Examination sker genom två skriftliga salstentamina, formativ bedömning i seminarier, deltagande i laborationer och färdighetsträningar samt praktisk examination av vissa färdigheter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier, praktisk färdighetsträning och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Uppbyggnad och organisation, 2,5 hp. U - G
 • Transport och försvar, 3,5 hp. U - G
 • Färdighetsträningar, 1,5 hp. U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is that the student should have knowledge about the
structure and function of the healthy human body.

After completing the course the student should be able to:

 • describe the basic functions of human cells and how they interact in various types of tissues,
 • identify surface anatomical structures in selected regions of the body,
 • describe the anatomy of the circulatory system, respiratory system and the immune system,
 • describe the function of the circulatory system, respiratory system and the immune system under normal physiological conditions,
 • search for relevant information, based on physiological issues related to the course content, discuss and resolve such issues and orally present this to a small group,
 • explain and under supervision apply medical methods of examination related to the above mentioned systems on the basis of nurse‘s area of responsibility,
 • perform basic cardiopulmonary resuscitation.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UU5
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper