Kursplan

Kursplan: Anatomi och fysiologi II

Kurskod: MC1073
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-09-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-08-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-08-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha kunskap om byggnad och funktion hos den friska människokroppen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • översiktligt beskriva anatomin hos rörelseapparaten, matspjälkningsapparaten, njurarna och urinvägarna, hormonsystemet, nervsystemet och fortplantningssystemet,
 • beskriva funktionen hos rörelseapparaten, matspjälknings-, njur och urinvägs-, hormon-, nerv- och fortplantningssystemen under normala fysiologiska förhållanden,
 • beskriva samverkan mellan kroppens organ och organsystem, och hur yttre och inre förändringar kan påverka celler, vävnader, organ, organsystem och hela organismen,
 • söka relevant information utifrån fysiologiska frågeställningar som är relaterade till kursinnehållet, diskutera och lösa sådana frågeställningar samt muntligen presentera detta inför en mindre grupp
 • redogöra för och under handledning tillämpa medicinska undersökningsmetoder relaterade till ovan nämnda system utifrån sjuksköterskans ansvarsområde,
 • genomföra förflyttningar med hänsyn till både patientens situation och ergonomiska principer.

Innehåll

I kursen studeras matspjälkningen, energiomsättningen, rörelseapparaten, nervsystemet, hormonella systemet, urinvägssystemet och fortplantningen. Särskilt fokus läggs på organsystemens funktion och relation till varandra i upprätthållandet av kroppens homeostas. Kursen omfattar också kunskap om anatomiska och fysiologiska förändringar vid långvarig immobilisering samt ergonomiska principer och arbetsteknik vid förflyttningar. Vidare studeras några medicinska undersökningsmetoder relaterade till de nämnda organsystemen.

Examinationsformer

Examination sker genom två skriftliga salstentamina, formativ bedömning i seminarier, deltagande i laborationer och färdighetsträningar samt praktisk examination av vissa färdigheter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier, praktisk färdighetsträning och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Energi och rörelse, 2,5 hp. U - G
 • Styrning, reglering och fortplantning, 3,5 hp. U - G
 • Färdighetsträning, 1,5 hp. U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is that the student should have knowledge about the structure and function of the healthy human body.

After completing the course the student should be able to:

 • describe the anatomy of the digestive system, kidneys and urinary system, endocrine system, nervous system, and reproductive system,
 • describe the function of digestive system, the kidneys and urinary tract, the endocrine, nervous and reproductive systems under normal physiological conditions,
 • describe the interaction between the body‘s organs and organ systems, and how external and internal changes may affect the cells, tissues, organs, organ systems and the whole organism,
 • search for relevant information, based on physiological issues related to the course content, discuss and resolve such issues and orally present this to a small group,
 • explain and under supervision apply medical investigations that are the nurse‘s responsibility, and are related to the above systems,
 • perform patient transfers with respect to both the patient‘s situation and ergonomic principles.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UU7
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se