Kursplan

Kursplan: Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi

Kurskod: MC1076
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-09-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader,
 • översiktligt beskriva anatomin hos kroppens organ och organsystem,
 • beskriva funktionen hos och samverkan mellan kroppens organ och organsystem under normala fysiologiska förhållanden,
 • beskriva hur förändringar i fysiologiska förhållanden påverkar celler, vävnader, organ, organsystem och hela organismen.

Innehåll

I kursen studeras grundläggande cellbiologi och vävnadslära. Vidare studeras olika organs och organsystems utseende och funktion, inklusive cirkulations- och respirationssystemen, immunsystemet, matspjälkningen, energiomsättningen, rörelseapparaten, nervsystemet, endokrina systemet, urinvägssystemet och fortplantningen. I kursen studeras också organsystemens funktion och relation till varandra i upprätthållandet av kroppens homeostas.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga tentamina samt skriftliga laborationsrapporter.

Arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, laborationer, diskussioner via internet samt duggor för egen kunskapskontroll. Kursen ges på ett distansöverbryggande och interaktivt sätt via internet. Studiehandledning, föreläsningar, laborationer e.t.c. återfinns i ett webbaserat kursrum och går att ta del av oberoende av tid och plats.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras enligt följande moment:

 • TEN 1. Uppbyggnad och organisation; cellbiologi, vävnadslära, 3 hp. U - VG
 • TEN 2. Transport och försvar; respirationen, cirkulationen, immunsystemet, 3,5 hp. U - VG
 • TEN 3. Energi och rörelse; matspjälkningen, energiomsättningen, rörelseapparaten, 3 hp. U - VG
 • TEN 4. Styrning, reglering och reproduktion; nervsystemet, endokrina systemet, urinvägssystemet, fortplantningen, 4,5 hp. U - VG
 • ÖVN 1. Fysiologilaboration 0,5 hp. U - G
 • ÖVN 2. Fysiologilaboration 0,5 hp. U - G

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst tre av de fyra moment där betygsskalan U - VG används och betyget godkänd på resterande moment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursstart och diskussioner/resurstillfällen sker via internet, därför krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Kursen ersätter MC1066.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • describe the basic functions of human cells and the way in which they interact in various types of tissues,
 • briefly describe the anatomy of the body‘s organs and organ systems,
 • describe the function and interaction of the body‘s organs and organ systems under normal physiological conditions,
 • describe how changes in physiological conditions affect cells, tissues, organs, organ systems and the whole organism.

Litteratur

Referenslitteratur