Kursplan

Kursplan: Farmakologi

Kurskod: MC1079
Poäng: 4,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-06-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.
Reviderad:
Reviderad 2015-08-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-08-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper inom allmän farmakologi, läkemedelshantering och läkemedelsberäkning.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för allmän farmakologi vad gäller dynamik, kinetik, interaktioner, biverkningar och reflektera över individuella variationer vid läkemedelsbehandling,
 • redogöra för principerna bakom vaccination, antimikrobiell behandling och resistensutveckling,
 • söka upp och förstå skriftlig läkemedelsinformation, beskriva hantering av läkemedel och diskutera de lagar och författningar som styr sjuksköterskans arbete för en säker läkemedelshantering,
 • tillämpa metoder för läkemedelsberäkning vad gäller tabletter, injektioner, spädningar, infusioner och gaser,
 • beskriva hur läkemedel påverkar miljön och diskutera hur hanteringen kan bli mer hållbar ur ett miljöperspektiv.

Innehåll

I kursen studeras allmän farmakologi vad gäller dynamik, kinetik, interaktioner, biverkningar och variationer i läkemedelsbehandling. Läkemedel och miljö samt mikrobiella läkemedel och vacciner diskuteras. Matematiska metoder för att kunna beräkna dosering vid administrering av läkemedel studeras. I kursen ingår även läkemedelshantering och lagar och författningar som styr sjuksköterskans arbete för en säker läkemedelsanvändning.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga salstentamina och formativ bedömning i seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Tentamen farmakologi, 3 hp,
 • Seminarium farmakologi, 0,5 hp,
 • Tentamen läkemedelsberäkning, 0,5 hp,
 • Praktisk läkemedelsberäkning, 0,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande
internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is that the student shall acquire knowledge in general pharmacology and drug management and calculation.

After completing the course, the student shall be able to:

 • describe general pharmacology regarding dynamics, kinetics, interactions and side-effects, and reflect on individual variations in drug response,
 • describe the principles behind vaccination, antimicrobial treatment and the development of resistance,
 • search for and understand written drug information, describe the management of medicines, and discuss the laws and regulations governing the nurse’s role in ensuring the safe handling of drugs,
 • apply methods of drug calculations in terms of tablets, injections, dilutions, infusions and gases,
 • describe how drugs affect the environment and discuss how management can become more sustainable from an environmental perspective.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UU9
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v42, 2017 - v47, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se