Kursplan

Kursplan: Vård och behandling vid blås- och tarmfunktionsstörningar samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Kurskod: MC2021
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-06-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom vård och behandling vid blås- och tarmfunktionsstörningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och reflektera kring epidemiologi och etiologi för urin- och tarminkontinens,
 • beskriva och diskutera urinvägarnas anatomi, fysiologi och vanligt förekommande patologiska tillstånd som kan orsaka blås- och tarmfunktionsstörningar,
 • reflektera och värdera hur livskvaliteten påverkas vid blås- och tarmfunktionsstörningar med hänsyn tagen till individen i olika åldrar,
 • planera, genomföra och utvärdera utredning och behandling vid inkontinensproblematik,
 • förskriva förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens, med hänsyn tagen till individen och samhällsekonomiska aspekter, och genom att tillämpa gällande lagar och författningar.

Innehåll

Kursen ger inom sjuksköterskans/sjukgymnastens kompetensområde färdigheter för att utreda, bedöma behov av samt erbjuda olika behandlingar och åtgärder för att lindra/bota/förebygga blås- och tarmfunktionsstörningar. Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens ska ske utifrån individens behov, på ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt och i enlighet med gällande lagar och författningar. Kursen innehåller en fördjupning i urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi. I kursen beaktas etiska frågeställningar.

Examinationsformer

Muntlig och skriftlig redovisning av patientfall samt fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier/gruppdiskussioner och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som

 • Seminarium, 2,5 hp, U - G.
 • Muntlig och skriftlig redovisning av patientfall, 5,0 hp, U - G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Sjuksköterskeexamen eller sjukgymnastexamen eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar MC2019.

Summary in English

The overall goal is for students to acquire advanced knowledge in the care and
treatment of bladder and bowel dysfunction.

After completing the course the student should be able to:

 • describe and reflect on the epidemiology and etiology of urinary and bowel
  incontinence,
 • describe and discuss urinary tract anatomy, physiology and common
  pathologies that can cause bladder and bowel dysfunction,
 • reflect on and assess how the quality of life can be affected by bladder and bowel
  dysfunction with regard to individuals of different ages,
 • plan, implement and evaluate the investigation and treatment for
  incontinence problems,
 • prescriber supplies for urinary incontinence, urinary retention or bowel
  incontinence taking into account the individual and socio-economic aspects
  and by applying existing laws and regulations.

Litteratur

Referenslitteratur