Kursplan

Kursplan: Akutmedicin

Kurskod: MC2024
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vanligt förekommande akutmedicinska sjukdomstillstånd gällande patofysiologi, symtom, diagnos och behandling, inklusive prevention och prognos, som en grund för bedömning av patienters medicinska tillstånd och vårdbehov,
  • redogöra för de vanligaste läkemedelsgrupper som används vid respektive sjukdom och tillstånd vad gäller effekter och biverkningar för en säker läkemedelshantering,
  • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt kring vanligt förekommande akutmedicinska sjukdomar och tillstånd ur ett differentialdiagnostiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen tar upp de vanligaste akuta sjukdomstillstånden såsom hjärtsjukdomar, respirationssjukdomar, infektionstillstånd, neurologiska sjukdomar, endokrinologi, hematologi, allergi och överkänslighetsreaktioner, njursjukdomar samt gastrointestinala sjukdomar. Utifrån kliniska symtom förs sedan ett differentialdiagnostiskt resonemang.

Examinationsformer

En skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Skriftlig salstentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Sjuksköterskeexamen eller motsv utbildning

Övrigt

Kursen motsvarar MC2014.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

  • describe the common acute medical conditions regarding pathophysiology, symptoms, diagnosis and treatment, including prevention and prognosis, as a basis for assessing patient health and care needs,
  • describe the most common drug groups used in each disease and condition in terms of effects and side-effects for the safe handling of drugs,
  • apply a critical approach with regards to common acute medical illnesses and conditions, from a differential diagnostic point of view.

The course addresses the most common acute medical conditions such as heart disease, respiratory diseases, infectious conditions, neurological diseases, endocrinology, hematology, allergy and hypersensitivity, kidney disease and gastrointestinal diseases. Based on the clinical symptoms, a differential diagnostic reasoning is then discussed.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VLN
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v36, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Sjuksköterskeexamen eller motsv utbildning

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se