Kursplan

Kursplan: Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar

Kurskod: MC3016
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2012-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2015-10-27.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-10-27.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom farmakologi och sjukdomslära, samt förskrivning av vissa läkemedel och förbrukningsartiklar.

Delkurser

1.
Farmakologi,  4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten självständigt kunna

 • redogöra för farmakokinetik, farmakodynamik samt identifiera centrala begrepp inom området farmakologi,
 • redogöra för, bedöma och identifiera läkemedelsinteraktioner, biverkningar och andra risker vid läkemedelsanvändning
 • redogöra för och vara medveten om individuell variation i respons på läkemedel,
 • behärska och tillämpa regelverk som styr läkemedelsförskrivning på recept,
 • tillämpa läkemedelsberäkning.

2.
Sjukdomslära med specifik farmakologi,  9 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten självständigt kunna

 • utreda, diagnostisera, förskriva samt ge råd om icke farmakologisk och farmakologisk behandling till patienter med olika sjukdomstillstånd relaterat till sjuksköterskans förskrivningsrätt,
 • redogöra och förmedla kunskap om behov av vaccinationer och behandling vid olika sjukdomstillstånd till patienter och kollegor,
 • söka och värdera information för att kunna hantera och bedöma komplexa frågeställningar och situationer utifrån evidensbaserad kunskap om farmakologisk behandling vid olika sjukdomstillstånd relaterat till sjuksköterskans förskrivningsrätt,
 • ge råd vid användning av naturläkemedel, läkemedelsförgiftningar och andra komplexa farmakologiska sammanhang, samt hitta den information som behövs för sådan rådgivning.

3.
Förskrivning av kostnadsfria förbrukningsartiklar,  1,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten självständigt kunna

 • tillämpa de regelverk som styr förskrivning av kostnadsfria förbrukningsartiklar,
 • utreda, diagnostisera och behandla vissa typer av inkontinens och urinretention,
 • tillämpa behovsbedömning och förskrivning av kostnadsfria förbrukningsartiklar vid inkontinens-, stomi- och diabetesvård samt urinretention.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Farmakologi,  4,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar läkemedlens farmakodynamik, farmakokinetik, läkemedelsrespons, och läkemedelsinteraktioner. Vidare studeras de regelverk som styr ordination av läkemedel och förskrivning av recept. Delkursen innehåller även läkemedelsberäkning.

2.
Sjukdomslära med specifik farmakologi,  9 högskolepoäng

Delkursen omfattar de specifika sjukdomstillstånd som upptas i Socialstyrelsens läkemedelslista för sjuksköterskor med förskrivningsrätt, samt farmakoterapi med särskilt fokus på godkända läkemedel enligt denna lista. Därtill behandlas akuta läkemedelsförgiftningar hos barn och vuxna, läkemedelstolerans hos äldre samt de vaccinationer som distriktssköterskan utför. Vidare ingår att söka och värdera vetenskaplig litteratur för utvecklings- och kvalitetsarbete inom området.

3.
Förskrivning av kostnadsfria förbrukningsartiklar,  1,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar gällande regelverk i anslutning till förskrivning av kostnadsfria förbrukningsartiklar inom diabetes-, stomi- och inkontinensvård samt vid urinretention. Vidare ingår utredning och diagnostisering av inkontinens och urinretention, samt olika behandlingsmetoder, vilka kan utföras av distriktssköterska. Dessutom ingår behovsbedömning och förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens-, stomi- och diabetesvård på hjälpmedelskort.

Examinationsformer

Examination sker genom en praktisk övning, två individuella skriftliga salstentamina samt en muntlig tentamen, och rapporter som presenteras både skriftligt och muntligt.

Arbetsformer

Arbetsformen är föreläsningar, seminarium, basgrupper, praktiska övningar samt studieuppgifter och redovisningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som:

 • Delkurs 1. Farmakologi, 4,5 hp. U - VG.
 • Delkurs 2. Sjukdomslära med specifik farmakologi, 9 hp. U - VG.
 • Delkurs 3. Förskrivning av kostnadsfria förbrukningsartiklar, 1,5 hp. U - VG.

För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd i delkurser 1 och 2 samt minst betyget godkänd i delkurs 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svensk legitimation som sjuksköterska, samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom somatisk vård.
 • Antagen till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska 75 hp ger också behörighet.

Övrigt

Förskrivning av vissa läkemedel och förbrukningsartiklar regleras i enlighet med Socialstyrelsens direktiv i SOSFS 2001:16 och 2001:5. För att få förskrivningsrätt krävs, enligt SOSFS 2001:16 anställning som distriktssköterska inom primärvård eller kommunal hälso- och sjukvård.

Kursen ersätter MC3014 från och med höstterminen 2012.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur