Kursplan

Kursplan: Smärta i den kliniska vardagen

Kurskod: MC3023
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Fysioterapi1
Vårdvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • ingående beskriva nociception, smärtmodulering och smärtupplevelse ur ett fysiologiskt perspektiv,
 • beskriva interaktionen mellan immun- och nervsystem och dess betydelse vid vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten,
 • jämföra och kritiskt värdera olika sätt att kategorisera smärta i relation till aktuell forskning och klinisk praxis,
 • beskriva utvecklingen av långvariga smärttillstånd och göra jämförelser mellan akut och långvarig smärta avseende såväl fysiologiska som psykosociala faktorer,
 • redogöra för och kritiskt granska olika typer av bedömningsinstrument vid smärtanalys, och värdera tillämpbarheten hos dessa för användning i forskning och/eller i klinik,
 • praktiskt tillämpa patientcentrerade principer för fördjupad klinisk smärtanalys,
 • värdera och motivera olika behandlingsalternativ vid smärta, med hänsyn tagen till såväl undersökningsfynd som individens totala hälsotillstånd, och relatera alternativen till befintlig evidens,
 • diskutera betydelsen av ålders-, köns- och kulturellt betingade faktorer avseende bedömning och åtgärder vid smärta,
 • självständigt söka, sammanställa och kritiskt granska evidensbaserad information inom ett valt fördjupningsområde, och skriftligen förmedla dessa kunskaper.

Innehåll

Under kursen studeras smärtupplevelsen och uppkomstmekanismer bakom olika smärttillstånd, liksom hur smärta kan diagnosticeras och klassificeras. Kursen belyser olika åtgärder för att behandla eller bemästra smärta, exempelvis farmakologisk behandling, psykologisk behandling och fysisk aktivitet. Särskild uppmärksamhet riktas mot den kliniska undersökningen och hur olika bedömningsinstrument kan användas vid smärtanalys och smärtskattning. Beroende på studentens val av fördjupningsområde kommer kursen också att omfatta en fördjupning inom ett av följande områden: akut och långvarig smärta, smärta i olika åldrar, smärta och kön, smärta ur ett kulturellt perspektiv eller ett specifikt smärttillstånd.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig salstentamen, skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier och metodövningar.

Arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, skriftliga uppgifter, obligatoriska seminarier och metodövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Betyg rapporteras som:

 • INL 1. Skriftlig inlämningsuppgift, smärtfysiologisk ordlista, 0,5 hp.
 • INL 2. Skriftlig inlämningsuppgift, fördjupande artikel, 2,5 hp.
 • TEN 1. Skriftlig salstentamen, 7,5 hp.
 • MET 1. Metodövningar, 1,5 hp.
 • SEM 1. Seminarium, smärtanalys och smärtskattning, 1,5 hp.
 • SEM 2. Seminarium, patientfall, 1,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 150 högskolepoäng på grundnivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet fysioterapi, eller avlagd läkarexamen, naprapatexamen eller kiropraktorexamen, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • describe in detail nociception, pain modulation and pain perception from a physiological perspective,
 • describe the interaction between the immune and nervous systems and its importance in common painful conditions of the musculoskeletal system,
 • compare and critically evaluate different ways to categorize pain in relation to present research and clinical practice,
 • describe the development of chronic pain conditions and make comparisons between acute and chronic pain with regards to both physiological and psychosocial factors,
 • describe and critically examine different types of pain assessment tools, and evaluate the applicability of these for use in research and/or in clinical practice,
 • practically apply patient-centered principles of in-depth clinical pain analysis,
 • evaluate and warrant different treatment options for pain, taking into account both clinical findings and the individual‘s overall health, and relate the options to existing evidence,
 • discuss the importance of age, gender and cultural factors in both assessment and response to pain,
 • independently search for, bring together and critically evaluate evidence-based information in a chosen area, and present this knowledge in a written report.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VG8
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]150 högskolepoäng på grundnivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet fysioterapi, eller avlagd läkarexamen, naprapatexamen eller kiropraktorexamen, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:2