Kursplan

Kursplan: Smärta och sensorisk behandling

Kurskod: MC3024
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Fysioterapi1
Vårdvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • ingående beskriva nociception, smärtmodulering och smärtupplevelse ur ett fysiologiskt perspektiv,
 • jämföra och kritiskt värdera olika sätt att kategorisera smärta i relation till aktuell forskning och klinisk praxis,
 • beskriva utvecklingen av långvariga smärttillstånd och göra jämförelser mellan akut och långvarig smärta avseende såväl fysiologiska som psykosociala faktorer,
 • värdera tillämpbarheten hos olika bedömningsinstrument vid smärtanalys,
 • värdera och motivera olika behandlingsalternativ vid smärta och relatera dessa till befintlig evidens,
 • diskutera betydelsen av ålders-, köns- och kulturellt betingade faktorer avseende bedömning och åtgärder vid smärta,
 • redogöra för olika typer av sensorisk smärtbehandling och diskutera de fysiologiska principerna bakom förväntade behandlingseffekter,
 • reflektera över och värdera den grad av evidens som finns för sensorisk behandling vid olika smärttillstånd,
 • självständigt välja, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera sensorisk behandling vid olika smärttillstånd baserat på befintlig evidens,
 • självständigt söka, sammanställa och kritiskt granska evidensbaserad information inom ett valt fördjupningsområde, och skriftligen förmedla dessa kunskaper.

Innehåll

Under kursen studeras smärtupplevelsen och uppkomstmekanismer bakom olika smärttillstånd, liksom hur smärta kan diagnosticeras och klassificeras. Kursen belyser olika åtgärder för att behandla eller bemästra smärta, exempelvis farmakologisk behandling, psykologisk behandling och fysisk aktivitet. Särskild uppmärksamhet riktas mot sensorisk smärtbehandling, i form av akupunktur och transkutan elektrisk nervstimulering. Dessa behandlingsmetoder studeras i teorin och tillämpas i praktiken, och graden av evidens för specifika behandlingsval värderas utifrån aktuell forskning. Beroende på studentens val av fördjupningsområde kommer kursen också att omfatta en fördjupning inom ett av följande områden: akut och långvarig smärta, smärta i olika åldrar, smärta och kön, smärta ur ett kulturellt perspektiv eller ett specifikt smärttillstånd.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig salstentamen, skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och metodövningar samt redovisning av egen klinisk färdighetsträning.

Arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, skriftliga uppgifter, obligatoriska seminarier och metodövningar samt klinisk färdighetsträning på egen arbetsplats.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • INL 1. Skriftlig inlämningsuppgift, smärtfysiologisk ordlista, 0,5 hp.
 • INL 2. Skriftlig inlämningsuppgift, fördjupande artikel, 2,5 hp.
 • TEN 1. Skriftlig salstentamen, 6 hp.
 • BEH 1. Praktiska uppgifter, lärarledda, 1,5 hp.
 • BEH 2. Praktiska uppgifter, enskilda, 2,5 hp.
 • SEM 1. Seminarium, evidens för sensorisk smärtbehandling, 1 hp.
 • SEM 2. Seminarium, patientfall, 1 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som fysioterapeut, sjuksköterska, arbetsterapeut, läkare, naprapat eller kiropraktor, och med en examen där minst 15 hp anatomi och fysiologi ingår, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande. Klinisk färdighetsträning sker på egen arbetsplats med självständig behandling på patienter, akupunktur minst 30 behandlingstillfällen, samt TENS minst 3 behandlingstillfällen.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • describe in detail nociception, pain modulation and pain perception from a physiological perspective,
 • compare and critically evaluate different ways to categorize pain in relation to present research and clinical practice,
 • describe the development of chronic pain conditions and make comparisons between acute and chronic pain with regards to both physiological and psychosocial factors,
 • evaluate the applicability of different assessment instruments in pain analysis,
 • evaluate and justify different treatment options for pain and relate them to existing evidence,
 • discuss the importance of age, gender and cultural factors in both assessment and response to pain,
 • describe different types of sensory therapies for pain and discuss the physiological principles behind the expected treatment effects,
 • reflect on and evaluate the degree of existing evidence for sensory therapy as treatment for different pain conditions,
 • independently select, plan, implement, evaluate and document sensory therapies as treatment for various pain conditions based on existing evidence,
 • independently search for, bring together and critically evaluate evidence-based information in a chosen area, and present this knowledge in a written report.

Litteratur

Referenslitteratur