Kursplan

Kursplan: Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi

Kurskod: MC3026
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Fysioterapi1
Vårdvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1N
Fastställd:
Fastställd 2017-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig fördjupade teoretiska kunskaper om evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • värdera och analysera vetenskaps- och kunskapsteorier samt evidensbegreppet
 • identifiera områden, söka litteratur och formulera frågeställningar relevanta för forskning inom fysioterapi
 • analysera och kritiskt granska studier genomförda utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ metod
 • tillämpa grundläggande färdigheter för design av studier, datagenerering och analys i kvalitativ och kvantitativ forskning
 • presentera och tillämpa centrala fysioterapeutiska begrepp och modeller
 • presentera och argumentera för designen hos ett tänkt forskningsprojekt och sätta detta i relation till etiska principer, mångfaldsaspekter och hållbarhetsperspektiv
 • identifiera hinder och underlättande faktorer för implementering av kunskap i klinisk verksamhet samt presentera och tillämpa modeller för implementering i ett tänkt projekt.

Innehåll

I kursen ingår studier om vetenskaps- och kunskapsteorier, evidens, bibliotekskunskap, modeller för implementering av kunskap, vetenskapliga metoder för datagenerering och analys, tillämpning av analysmetoder samt utformning av en egen projektplan. I kursen ingår även att granska vetenskapliga studier samt den egna projektplanen utifrån validitet, reliabilitet, trovärdighet, generaliserbarhet och överförbarhet samt aspekter relaterat till etik, mångfald och hållbarhet.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, skriftliga arbeten och seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops, obligatoriska seminarier, studieuppgifter och egna litteraturstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • SEM 1, Seminarium: Vetenskaps- och kunskapsteorier, evidens, 1,5 hp
 • SEM 2, Seminarium: Formulering av syfte och frågeställningar, 1,5 hp
 • SEM 3, Seminarium: Artikelgranskning, 2 hp
 • TEN 1, Skriftlig tentamen, 1,5 hp
 • SEM 4, Seminarium: Projektplan för kunskapsöverföring, 2,5 hp
 • PM 1, Muntlig och skriftlig redovisning av PM, 6 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Magisterprogram i fysioterapi, 60 högskolepoäng.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • evaluate and analyze theories of science and the concept of evidence
 • identify research areas, search for literature and formulate questions relevant to research in physical therapy
 • analyze and examine the quality of studies conducted on the basis of both quantitative and qualitative methods
 • apply basic skills in the design of studies, data generation and analysis of qualitative and quantitative research
 • present and apply key physiotherapy concepts and models
 • present and argue for the design of a proposed research project and put this in relation to ethics, diversity issues and sustainability
 • identify barriers and facilitating factors for the implementation of knowledge in clinical practice, and present and apply models for the implementation of a suggested project.

 

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCD
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se