Kursplan

Kursplan: Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar

Kurskod: MC3027
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1AXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • redogöra för farmakokinetik, farmakodynamik samt identifiera centrala begrepp inom området farmakologi
 • identifiera, bedöma och redogöra för information om läkemedelsinteraktioner, biverkningar och andra risker vid läkemedelsanvändning
 • redogöra för och värdera individuell variation i respons på läkemedel
 • tillämpa de regelverk som styr läkemedelsförskrivning och kostnadsfria förbrukningsartiklar
 • tillämpa metoder för läkemedelsberäkning
 • identifiera och diskutera miljö- och hållbarhetsperspektiv i samband med läkemedelsförskrivning, såsom effekter av läkemedel i miljön samt för- och nackdelar med farmakologisk kontra icke farmakologisk behandling
 • utreda, diagnostisera, förskriva samt ge råd om icke farmakologisk och farmakologisk behandling till patienter med olika sjukdomstillstånd relaterat till sjuksköterskans förskrivningsrätt
 • söka information, förmedla kunskap och diskutera vaccinationer med patienter och kollegor
 • identifiera, analysera och värdera behov av rådgivning till olika patientgrupper samt söka och värdera information vid läkemedelsförskrivning och andra komplexa farmakologiska sammanhang.

Innehåll

I kursen studeras farmakodynamik, farmakokinetik, läkemedelsrespons, läkemedlens påverkan på miljön och läkemedelsinteraktioner. Vidare studeras de regelverk som styr ordination av läkemedel och kostnadsfria förbrukningsartiklar. I kursen ingår även läkemedelsberäkning. Kursen lägger stort fokus på sjukdomstillstånd och farmakoterapi som upptas i Socialstyrelsens läkemedelslista för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. I kursen ingår att söka och värdera information för att kunna hantera och bedöma komplexa frågeställningar och situationer utifrån evidensbaserad kunskap vid olika sjukdomstillstånd. Naturläkemedel, läkemedelsförgiftningar och läkemedelsbehandling, hos barn, gravida, ammande och äldre diskuteras. Vaccinationer för både barn och vuxna studeras.

Examinationsformer

Två individuella skriftliga salstentamina, en muntlig tentamen samt studieuppgifter som presenteras både skriftligt och muntligt.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, basgrupper samt studieuppgifter och redovisningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som:

 • (TEN 1) Skriftlig tentamen 4,5 hp
 • (INL 1) Studieuppgift 1, 1,5 hp
 • (TEN 2) Muntlig tentamen, 4 hp
 • (TEN 3) Skriftlig tentamen, 4 hp
 • (INL 2) Studieuppgift vaccinationer inkl. redovisning, 1 hp

För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på de skriftliga tentamina samt betyg G på övriga moment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svensk legitimation som sjuksköterska, samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom somatisk vård.

Övrigt

Förskrivning av vissa läkemedel och förbrukningsartiklar regleras i enlighet med Socialstyrelsens direktiv i SOSFS 2001:16 och 2001:5. För att få förskrivningsrätt krävs, enligt SOSFS 2001:16 anställning som distriktssköterska inom primärvård eller kommunal hälso- och sjukvård.

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska. Kursen motsvarar MC3016.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • describe pharmacokinetics and pharmacodynamics, and identify the key concepts in the field of pharmacology
 • identify, assess and communicate information about drug interactions, side effects and other risks associated with drug use
 • describe and evaluate individual variation in response to drugs
 • apply the laws and regulations governing the prescription of drugs and free supplies
 • apply methods of drug calculations
 • identify and discuss environmental and sustainability aspects of the prescription of drugs, such as the effects of pharmaceuticals in the environment and the advantages and disadvantages of pharmacological versus non-pharmacological treatment
 • investigate, diagnose, prescribe and advise on non-pharmacological and pharmacological treatment for patients with different diseases related to the nurse`s prescription
 • search for information, communicate knowledge and discuss vaccinations with patients and colleagues
 • identify, analyze and evaluate the need for advice to different groups of patients, as well as find and evaluate information on drug prescriptions and other complex pharmacological context.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VLZ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Svensk legitimation som sjuksköterska, samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom somatisk vård.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:3
Obligatoriska online träffar:3
 
Anmälningskod:HDA-H2VM2
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Svensk legitimation som sjuksköterska, samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom somatisk vård.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:3
Obligatoriska online träffar:3

Ansök

Ansök på Antagning.se