Kursplan

Kursplan: Preparandkurs i matematik för grundlärare

Kurskod: MD0001
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Preparandnivå
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2012-12-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-31.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla grundläggande matematiska kunskaper och förmågor för att vara väl förberedd för vidare studier i matematik inom grundlärarprogrammet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra samt geometri
  • reflektera över sitt eget lärande i matematik, vilket bl.a. avser att kunna identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas

Innehåll

I kursen behandlas de delar av områdena taluppfattning och tals användning, geometri samt algebra, som ligger till grund för vidare studier inom grundlärarprogrammet. Kursen innehåller moment som ska bidra till att utveckla såväl den studerandes intresse som tilltro till sin förmåga i matematik. Genom undervisningen i kursen ges den studerande möjlighet att utveckla ett metakognitvt förhållningssätt till matematiklärande.

Examinationsformer

Examination sker muntligt och skriftligt genom aktivt deltagande i seminarier och redovisningar, inlämningsuppgift samt skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, uppgifter som bearbetas enskilt och i grupp samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur