Kursplan

Kursplan: Matematik 1a för grundlärare 4-6

Kurskod: MD1046
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet 2011-04-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-05-15.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån aktuell matematikdidaktisk
forskning och teorier om elevers lärande utvecklar sina matematiska förmågor och
kunskaper för att kunna skapa lärandesituationer för elever i grundskolans årskurs
4-6.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar hur
    elever i årskurs 4-6 kan utveckla sina matematiska kunskaper
  • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling
  • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom det matematiska området tal
  • formulera matematiska problem med olika innehåll som är anpassade för elever i årskurs 4-6
  • lösa olika typer av matematiska problem och analysera lösningar
  • visa insikt i och diskutera hur elevers matematiska kunskaper och förmågor utvecklas.

Innehåll

I kursen introduceras forskning om hur elever i årskurs 4-6 lär sig matematik och hur undervisningen kan organiseras, behandlas, diskuteras och följas upp.

Särskild tonvikt läggs under kursen på den studerandes egna matematiska förmågor,kunskaper och utvecklandet av ett matematiskt språk. Via matematiskproblemlösning ges den studerande möjlighet att utveckla sina förmågor och attskapa matematiska problem samt anpassa, variera och kommunicera matematik påsätt som gör det möjligt för elever i årskus 4-6 att utveckla sina matematiskakunskaper.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar samt en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och uppgifter som bearbetas enskilt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen innehåller en till två fältdagar i årskurs 4-6.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VM5
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se