Kursplan

Kursplan: Tal och tals egenskaper

Kurskod: MD1054
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2011-09-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-09-30.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Matematiskt moment
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikt i att tal och talsystem baseras på logiska och axiomatiska system,
  • tillämpa matematikens grundläggande språk och uttrycksformer,
  • redogöra för olika talområden,
  • genomföra några enkla bevis med olika bevismetoder,
  • tillämpa definitioner och satser i talteori rörande primtal, primfaktorisering, delbarhet och moduloräkning,
  • redogöra för och använda Euklides algoritm,
  • formulera algebraiska regler för enkla talmönster.

Didaktiskt moment
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för samband mellan undervisning och lärande avseende tal och tals egenskaper,
  • redogöra för hur man kan skapa lärandesituationer utgående från kursplanens mål om taluppfattning och tals användning.

Innehåll

Matematiskt moment

I kursen behandlas grundläggande språk och uttrycksformer samt tal och talsystem, ur ett historiskt perspektiv och med andra baser. Olika talområden och talteoretiska begrepp såsom primtal, delbarhet, Euklides algoritm och kongruens behandlas. I kursen behandlas även mönster och särskilt talmönster.

Didaktiskt moment

Kursen utgår från gällande styrdokument och kursplaner, särskilt behandlas det centrala innehållet taluppfattning och tals användning. Didaktiska aspekter på undervisning om tal och tals användning behandlas.

Examinationsformer

Matematiskt moment
Examination sker genom skriftlig och muntlig tentamen samt inlämningsuppgifter.

Didaktiskt moment
Examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier samt genom skriftliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och räkneövningar samt uppgifter som bearbetas enskilt eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Kursen Tal och tals egenskaper består av två moment, ett matematiskt moment om 6 hp och ett didaktiskt moment om 1,5 hp.

Betyg rapporteras som två moment.

För VG på kursen krävs VG på de båda momenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 13 eller motsvarande. Dispens beviljas från Fysik A, Fysik B, Kemi A, Kemi B, Biologi A och Biologi B. Matematiska grunder 30 högskolepoäng ger också behörighet till kursen.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har godtagbar nätuppkoppling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur