Kursplan

Kursplan: Matematik 1b för grundlärare 4-6

Kurskod: MD1057
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2011-10-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-10-17.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska förmågor och kunskaper samt utifrån aktuell matematikdidaktisk forskning utvecklar förmågan att kunna ansvara för matematiklärandet för elever i grundskolans årskurs 4-6.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar matematikämnets didaktik
  • visa kunskaper om nödvändigheten att basera matematiken på logiska, axiomatiska system
  • visa förmåga att lösa uppgifter samt tillämpa och kommunicera matematik med ett tal, skrift, bild och handling
  • beskriva, analysera och tillämpa olika matematiska begrepp, kunskaper och förmågor som rör geometri
  • utifrån styrdokument och didaktisk forskning skapa, anpassa och analysera olika matematiska uppgifter till elever i årskurs 4-6
  • utifrån styrdokument och didaktisk forskning planera undervisning som ger elever i årskurs 4-6 möjlighet att utveckla matematiska förmågor och kunskaper
  • visa förståelse för elevers möjlighet att utveckla sina egna matematiska förmågor genom estetiska lärprocesser.

Innehåll

Särskild tonvikt läggs under kursen på att den studerande fördjupar sina matematiska och kunskaper samt utvecklar ett matematiskt språk med fokus på tal och geometri. Den studerande ges möjlighet att utveckla sina förmågor och att skapa matematiska problem samt anpassa, variera och kommunicera matematik på sätt som gör det möjligt för elever i skolåren 4-6 att utveckla sina matematiska kunskaper. Utifrån aktuella styrdokument planeras ett innehåll där kreativa och estetiska lärprocesser ger elever möjlighet att utveckla matematiska förmågor. I kursen används digital verktyg för att arbeta med begrepp och uppgifter i geometri.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga, skriftliga och gestaltande redovisningar samt en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och uppgifter som bearbetas enskilt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen innehåller en till två fältdagar i årskurs 4-6. Kursen innehåller en obligatorisk campusträff om en till två dagar vid Högskolan Dalarna.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VM8
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se