Kursplan

Kursplan: Barns utveckling och lärande i matematik

Kurskod: MD1075
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2013-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet för kursen är att den studerande tillägnar sig förmåga att främja barns utveckling och lärande i matematik. I det ingår hur barn utvecklar ett matematiskt språk och matematiska begrepp och hur olika aktiviteter såsom skapande situationer och lek kan stimulera denna utveckling.

Delkurser

1.
Matematik för förskola och förskoleklass,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

 • tolka förskolans styrdokument med fokus på matematik samt visa förståelse för vikten av den egna kompetensen för verksamhetens arbete med matematik
 • visa kunskap om matematikämnets karaktär och idéhistoriska utveckling
 • visa förståelse för de grundläggande matematiska begrepp som behandlas i förskolans styrdokument
 • redogöra för teorier om barns utveckling och lärande i matematik
 • visa förståelse för hur såväl egen som barns problemlösningsförmåga kan utvecklas
 • visa grundläggande matematiska kunskaper av relevans för verksamheten

2.
Att leda barns lärande och utveckling i matematik,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

 • utifrån styrdokumenten och barns nyfikenhet skapa situationer och miljöer som syftar till att stimulera lärande i matematik
 • visa kunskaper om förskolans och förskoleklassens arbetssätt i matematik och självständigt analysera och reflektera över matematikens innehåll och uttrycksformer
 • analysera och värdera matematikdidaktisk forskning av relevans för förskolans och förskoleklassens arbete med barns matematikutveckling
 • visa förståelse för barns matematikutveckling genom skapande aktiviteter, lek och digitala hjälpmedel
 • visa kännedom om olika former av dokumentation och bedömning av lärande i matematik

Innehåll

I kursen tillägnar sig den studerande kunskaper om hur barn genom lek, kommunikation och skapande verksamhet utvecklar förståelse för matematiska begrepp och ett matematiskt språk. Under kursen utvecklar de studerande sin egen matematiska kompetens och reflekterar över didaktiska frågeställningar inom ramen för förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamhet.

Kursen är uppdelad i två delkurser där delkurs 1 behandlar den matematik den studerande behöver för att stödja barns utveckling i matematik och teorier om barns lärande i matematik. Delkurs 2 behandlar varför och hur förskolläraren kan arbeta med barns lärande i matematik, t.ex. med digitala hjälpmedel.

Delkurser

1.
Matematik för förskola och förskoleklass,  7,5 högskolepoäng

Delkursen problematiserar och fokuserar på matematikens roll och karaktär i förskolans verksamhet samt matematikämnets karaktär och idéhistoriska utveckling i relation till studenternas egna erfarenheter av matematik. De grundläggande matematiska begrepp som tas upp i förskolans styrdokument samt hur barn utvecklar sin problemlösningsförmåga behandlas. Teorier om barns utveckling och lärande i matematik studeras.

2.
Att leda barns lärande och utveckling i matematik,  7,5 högskolepoäng

Innehållet i delkurs 1 är utgångspunkt i delkurs 2, eftersom olika arbetssätt i matematik alltid är kopplat till ett innehåll. Olika arbetssätt och deras möjligheter gällande upptäckter, lärande och representationer i matematik synliggörs. Observationer av matematiska aktiviteter i verksamheten analyseras och används till grund för utvärdering och utvecklingsarbete gällande förskolans och förskoleklassens arbete med matematik.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom dels muntliga redovisningar i samband med seminarier och dels skriftliga redovisningar, individuellt samt i grupp, inklusive en enskild skriftlig salstentamen.

Delkurs 2 examineras genom dels muntliga redovisningar i samband med seminarier och dels skriftliga redovisningar, individuellt samt i grupp, inklusive ett individuellt skriftligt fördjupningsarbete

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier och gruppövningar. Dessutom ingår 2-3 fältstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få VG på kursen som helhet krävs VG på båda delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6/A6 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller liknande.

I nätbaserad kurs ingår en obligatorisk campusträff om två dagar.

Kursen kan inte ingå i examen samtidigt som MD1073 eller MD1025.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VMB
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6/A6 eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se