Kursplan

Kursplan: Matematisk problemlösning i grundskolans senare år

Kurskod: MD1098
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för olika vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar matematisk problemlösning i skolan,
  • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling,
  • använda olika matematiska idéer och uttrycksformer vid problemlösning,
  • visa förmåga att kreativt skapa, formulera och lösa problem som inte har en given lösning,
  • tolka och kritiskt granska elevlösningar för att skapa en förståelse för den matematiska progressionen,
  • på ett vetenskapligt sätt analysera undervisning i matematisk problemlösning.

Innehåll

I kursen introduceras nationell såväl som internationell forskning om hur elever lär matematik och hur undervisningen kan organiseras, genomföras, diskuteras och följas upp. Med utgångspunkt i de studerandes egna matematiska förmågor och kunskaper läggs särskild tonvikt på utvecklandet av ett matematiskt språk. Via matematisk problemlösning ges den studerande möjlighet att skapa matematiska problem samt anpassa, variera och kommunicera matematik på sätt som gör det möjligt för elever i årskurs 7-9 att utveckla sina matematiska kunskaper. Tillfälle ges även att ta del av och kritiskt granska elevlösningar av matematiska problem.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt genom skriftliga redovisningar och en avslutande skriftlig rapport.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier samt uppgifter som bearbetas enskilt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Betygsrapportering:

  • Seminarier, skriftliga redovisningar och skriftlig rapport, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 8/A8 (Matematik D/Matematik 3c och Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2) eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen är avsedd för blivande och verksamma lärare inom grundskolans senare år. Kursen motsvarar MD1055.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VMM
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:10
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 8/A8 (Matematik D/Matematik 3c och Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2) eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se