Kursplan

Kursplan: Matematikdidaktik I

Kurskod: MD1101
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-10-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • föra skriftliga didaktiska resonemang och förankra resonemangen i didaktiska begrepp och teorier,
  • använda analytiska begrepp för att urskilja och beskriva villkor och förutsättningar för matematikundervisning och lärande i matematik,
  • planera en undervisningssituation och motivera sina val i planeringsprocessen utifrån didaktiska och matematiska begrepp och teorier samt aktuella styrdokument,
  • motivera sina ställningstaganden om undervisning och lärande i matematik med utgångspunkt i grundläggande matematiska och didaktiska begrepp och teorier.

Innehåll

Kursen är en introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde och undervisningspraktik. I kursen behandlas grundläggande teorier om kunskap, lärande och undervisning i matematik. Tyngdpunkten ligger dels på de didaktiska grundbegreppen syfte, innehåll och metod, dels på teorier om begreppsbildning och resonemang inklusive förankring av argument. Dessutom behandlar kursen språk och kommunikation i matematik. Här innefattas semiotiska system, användandet av olika konkretiseringar och representationer som exempelvis grafer, tabeller och diagram, kommunikation i klassrummet och visualisering. Kursen behandlar även teknikburna kunskapsprocesser inklusive digitala verktyg i matematikundervisning. Fokus ligger på matematiska begrepp med tillhörande representationsformer som är relevanta för elever i åk 7-9 och gymnasiet.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, genom skriftliga och muntliga redovisningar samt inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier samt arbete i studiegrupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Seminarier, skriftliga och muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1

Övrigt

För studenter i nätbaserad kurs krävs en godtagbar nätuppkoppling och verktyg för kommunikation med ljud och bild via internet.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur