Kursplan

Kursplan: Geometri

Kurskod: MD1102
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-10-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kännedom om definitioner och satser i euklidisk geometri,
  • bevisa grundläggande satser i euklidisk geometri,
  • använda postulat, definitioner och satser för att lösa geometriska problem,
  • visa förståelse för matematikens logiska och axiomatiska natur,
  • lösa problem med räta linjer och cirklar i analytisk geometri,
  • hantera och värdera ett datorprogram i geometri,
  • visa kännedom om några definitioner och satser i icke-euklidisk geometri.

Innehåll

Kursen inleds med geometrins historia. Därefter behandlas grundläggande begrepp och samband i trianglar och cirklar såsom kongruens, likformighet, Pythagoras sats och trigonometri i trianglar. Vidare behandlas postulat, definitioner och satser i euklidisk geometri samt i geometrisk problemlösning. En laboration med digitala verktyg genomförs. Avslutningsvis behandlas analytisk och icke-euklidisk geometri.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och salstentamen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier samt uppgifter som bearbetas enskilt eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftliga och muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter, tentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1

Övrigt

För studenter i nätbaserad kurs krävs en godtagbar nätuppkoppling och verktyg för kommunikation med ljud och bild via internet.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur