Kursplan

Kursplan: Matematik 2a för grundlärare 4-6

Kurskod: MD2016
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-02-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska kunskaper och förmågor samt utifrån matematikdidaktisk forskning och teorier om elevers lärande utvecklar och fördjupar sin förmåga att ansvara för matematikundervisning i grundskolans årskurs 4-6.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • utifrån gällande styrdokument planera och genomföra bedömning och analys av elevers matematiska kunskaper samt planera för fortsatt lärande,
 • utifrån forskning och gällande styrdokument, analysera och värdera olika typer av bedömning inom området matematik,
 • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom de matematiska områdena algebra samt sannolikhet och statistik,
 • presentera, analysera och kritiskt granska statistiskt material,
 • använda digitala verktyg för att uttrycka och bearbeta ett matematiskt innehåll,
 • analysera och kritiskt granska vetenskapliga undersökningar utifrån givna kriterier.

Innehåll

I kursen läggs särskild tonvikt på att den studerande fördjupar sina matematiska kunskaper och förmågor inom områdena algebra samt sannolikhet och statistik. Digitala verktyg används i kursen för att uttrycka och bearbeta ett matematiskt innehåll. I kursen får den studerande ta del av, analysera och kritiskt granska forskning som rör bedömning av kunskaper och förmågor i matematik. Den studerande får i kursen tillfälle att utifrån gällande styrdokument planera och genomföra bedömning av elevers matematiska kunskaper och utifrån denna bedömning planera för elevens fortsatta lärande. En viktig del i kursen är att den studerande ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer

Examination sker genom seminarier och redovisningar; muntligt, skriftligt och med digitala verktyg samt genom en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, uppgifter som behandlas enskilt och i grupp samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering

 • Tentamen och inlämningsuppgift, 7,5 hp.

För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs betyget väl godkänd på skriftlig salstentamen samt skriftlig inlämningsuppgift. Seminarier och redovisningar bedöms med U - G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Matematik 1a för grundlärare 4-6, 7,5 hp och Matematik 1b för grundlärare 4-6, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen innehåller en till två fältdagar i årskurs 4-6.

Summary in English

After completing the course, students shall be able to:

 • plan and conduct an assessment and analysis, based on existing curriculum, of pupils‘ mathematical knowledge and also plan for continued learning,
 • analyze and evaluate, based on research and curriculum, different types of assessment in mathematics,
 • demonstrate basic knowledge and understanding of algebra as well as probability and statistics,
 • present, analyze and critically review statistical data,
 • use digital tools to express and work through mathematical content,
 • analyze and critically review scientific studies based on set criteria.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VMD
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Matematik 1a för grundlärare 4-6, 7,5 hp och Matematik 1b för grundlärare 4-6, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se