Kursplan

Kursplan: Matematik 2b för grundlärare F-3

Kurskod: MD2019
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-02-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska kunskaper och förmågor samt utifrån matematikdidaktisk forskning och teorier om elevers lärande utvecklar och fördjupar sin förmåga att ansvara för matematikundervisning i förskoleklassen samt grundskolans årskurs 1-3.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och resonera utifrån vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar elevers och undervisningsgruppers specifika behov,
 • presentera och redogöra för matematiska resonemang skriftligt, muntligt och med digitala verktyg,
 • kritiskt granska andras matematiska resonemang och redovisningar,
 • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom de matematiska områdena samband och förändring samt modellering,
 • analysera och kritiskt granska vetenskapliga undersökningar utifrån givna kriterier.

Innehåll

Särskild tonvikt läggs i kursen på att den studerande fördjupar sina matematiska kunskaper och förmågor inom områdena samband och förändring samt modellering. Den studerande ska i kursen muntligt, skriftligt och med digitala verktyg redovisa sina matematiska resonemang. I kursen får den studerande ta del av och analysera vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar elevers och undervisningsgruppers specifika behov utifrån olika perspektiv. Genom diskussioner och analyser av matematikundervisning utifrån olika perspektiv ges den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga att anpassa undervisning efter individens behov. En viktig del i kursen är att den studerande ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer

Examination sker genom seminarier och redovisningar; muntligt, skriftligt och med digitala verktyg samt genom en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, uppgifter att bearbeta enskilt och i grupp samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering

 • Tentamen och inlämningsuppgift, 7,5 hp.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på salstentamen samt på skriftlig inlämningsuppgift. Seminarier och redovisningar bedöms med U - G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Kursen innehåller en till två fältdagar i årskurs 1-3.

Kursen innehåller en obligatorisk campusträff om en till två dagar vid Högskolan Dalarna.

Summary in English

After completing the course, students shall be able to:

 • describe and analyze the specific needs of pupils and teaching groups according to scientific theories and research,
 • present and describe mathematical reasoning orally, in writing, and using digital tools,
 • critically review the mathematical reasoning and presentations of others,
 • demonstrate basic knowledge and understanding of mathematical relationship and change, and models,
 • analyze and critically review scientific studies based on set criteria.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VMH
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se