Kursplan

Kursplan: Matematik IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kurskod: MD3007
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-10-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning i matematikdidaktik. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom grundskolans matematikundervisning för senare år.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • självständigt och på ett korrekt språk författa ett problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund inom ett avgränsat matematikdidaktiskt område
  • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat matematikdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera egenhändigt insamlat empiriskt material såväl som egna och andras forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska och didaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning, det första examensarbetet och egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen formulera en matematikdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat på ett sakligt och vetenskapligt sätt samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det valda problemområdet
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • visa förmåga att tillämpa forskningsetiska principer.

Innehåll

Med det första examensarbetet som grund preciseras problemställning, syfte och frågeställningar i detta andra examensarbete. Med lämpliga metoder insamlas data som sedan, utifrån relevanta teorier och forskningsbakgrund, analyseras och diskuteras. Resultatet presenteras i en självständigt författad vetenskaplig skriftlig uppsats. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier och handledning, individuellt och/eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Examensarbete, 15 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Matematik III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande på ett godtagbart sätt kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is for students to be able to conduct an independent research project in mathematics education that meets set qualification standards. Students are expected to deepen their knowledge and understanding of the importance of research in relation to the development of learning and practice in mathematics education at lower secondary school.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VML
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Matematik III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 hp, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se