Kursplan

Kursplan: Grundläggande programmering

Kurskod: MI1001
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Mikrodataanalys (XYZ)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Mikrodataanalys2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
2G1N
Fastställd:
Fastställd 2017-03-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-06-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs så ska den studerande kunna

  • konstruera enkla datorprogram i ett högnivåspråk
  • diskutera lämpliga lösningar för programkonstruktion
  • förklara detaljer i programkod
  • utveckla lösningar för mindre problem i datorprogram
  • testa, felsöka och modifiera datorprogram

Innehåll

Viktiga begrepp för programmering i ett högnivåspråk behandlas. Begrepp som behandlas är literaler, variabler, operatorer, satser och metoder. Olika typer av satser för att styra programflöden beskrivs. Betydelsen av att skriva tydlig och struktererad kod betonas. Teknik för felsökning och lösningar introduceras.
Arrayer behandlas. Fokus ligger på att utforma och implementera lösningar med hjälp av stegvis förfining och uppdelning av kod i metoder. Konstruktion av egna klasser introduceras. Läsning av, och skrivning till, textfiler behandlas.Grafiska användargränssnitt introduceras.

Examinationsformer

Datorbaserad tentamen (4,0hp) och laborationsuppgifter (3,5hp).

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoiska laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt antal examinationer är begränsat till 5 stycken. Detta gäller både laborationer och tentamen.
Kan ej tillgodoräknas i en examen samtidigt som kursen DT1049.


Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQW
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se