Kursplan

Kursplan: Rumsliga data och GIS

Kurskod: MI3001
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Mikrodataanalys (XYZ)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2012-03-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-03-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Redogöra för geografiska referenssystem och transformationer.
 • Känna till och tillämpa olika kartprojektioner och deras egenskaper.
 • Tillämpa kartografiska principer och färdigheter i att utforma tematiska kartor.
 • Samla in och organisera primära rumsliga data.
 • Tillämpa kvantitativa metoder för analys av rumsliga data och att kunna kartera resultatet.
 • Använda kartöverlägg vid sannolikhetskartering och marknadsanalyser.
 • Analysera konsekvenserna av rumslig aggregering av mikrodata kopplat till variabla rumsliga enheter.

Innehåll

Denna kurs inleds med en introduktion till GIS (Geographic Information Systems) och väsentliga egenskaper hos rumsliga data. Kursen behandlar kartografiska principer och hur tematiska kartor framställs. Insamling av primära data och hur dessa definieras i direkta eller indirekta referenssystem behandlas liksom hur dessa data kan kopplas till sekundära data och sedan ligga till grund för analyser och efterföljande visualisering i kartform.
Kvantitativa analysmetoder används för hantering av rumsliga data som punkter, linjer och ytor. Särskild tonvikt kommer att läggas sannolikhetskartering där kartöverlägg används bl.a. för marknadsanalyser i kartform. I detta sammanhang kommer metodologiska problem som hänger samman med skalnivå och aggregering av mikrodata att behandlas.

Examinationsformer

Seminarier 3 hp och inlämningsuppgifter 4,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar och datalaborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Statistiska beräkningar med R, 7,5 hp avancerad nivå

Övrigt

Summary in English

Litteratur

 • Bailey, T. C., Gatrell, A. C.. (1995) Interactive spatial data analysis. Harlow : Longman Scientific & Technical. (413 s). ISBN 0-582-24493-5
 • Gatrell, Anthony C.. (2002) Geographies of health : an introduction. Oxford : Blackwell. (294 s). ISBN 0-631-21985-4
 • Lo, C. P., Yeung, Albert K. W.. (2007) Concepts and techniques of geographic information systems. 2 uppl. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall. (532 s). ISBN 0-13-149502-x
 • Ormsby, T.. (2004) Getting to know ArcGIS® desktop : basics of ArcView®, ArcEditor®, and ArcInfo®. 2 uppl. Redlands, Calif. : ESRI Press. (572 s). ISBN 1-58948-083-X
 • Wilson, Alan. (2000) Complex spatial systems : the modelling foundations of urban and regional analysis. Prentice Hall. (174 s). ISBN 0-582-41896-8

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UW7
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Statistiska beräkningar med R, 7,5 hp avancerad nivå

Ansök

Ansök på Antagning.se