Kursplan

Kursplan: Ekonomisk geografi

Kurskod: MI3002
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Mikrodataanalys (XYZ)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kulturgeografi1
Mikrodataanalys2
Nationalekonomi3
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
2A1F
3A1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2012-04-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-04-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenterna skall efter genomgången kurs:

 • Redogöra för olika faktorer som påverkar lokalisering av ekonomisk verksamhet
 • Analysera olika aktörers betydelse för ekonomiska processer
 • Kunna ställa upp och analysera företags etableringsproblem med hjälp av neoklassisk nationalekonomisk teori.
 • Med hjälp av GIS beräkna kundunderlag och marknadsomland för olika typer av ekonomiska verksamheter.
 • Empiriskt med hjälp av ekonometrisk metod kunna analysera vilka faktorer som påverkat företags lokaliserings- migrationsval.
 • Empiriskt kunna analysera vilka faktorer som påverkar snabbväxande företags tillväxt särskilt småföretag.
 • Empiriskt kunna analysera vilka faktorer som påverkar företagsbeslut om nyetablering.
 • Beräkna optimala lokaliseringar med hjälp av GIS och R
 • Utvärdera optimala lokaliseringsmönster med befintliga lokaliseringar för olika branscher.

Innehåll

Kursen behandlar ekonomisk geografi som forskningsfält samt rumsliga aspekter på ekonomisk utveckling. Kursen är indelad i fyra delmoment. Den första delen behandlar forskningsområdet ekonomisk geografi utifrån ett geografiskt och ekonomiskt perspektiv. Andra delmomentet behandlar företags etableringsbeslut på skilda marknader. Ett antal praktiska laborationer med företagsdata för att analysera företags beslut om etablering och tillväxt genomförs. Den tredje delen koncenteras mot att analysera företagens mobilitet i rummet över tiden. Praktiska övningar där metoder för att analysera företagens mobilitet genomförs. Kursen avslutas med tillämpningsövningar där metoder för att analysera optimala lokaliseringsförutsättningar för olika verksamheter används. Dessa optimala lokaliseringar utvärderas därefter genom att de jämförs med befintliga lokaliseringar i olika branscher. Samtliga delmoment i kursen inleds med introducerande föreläsningar och de praktiska övningarna redovisas skriftligt i PM.

Examinationsformer

Examination sker i form av författande av övnings PM som behandlas på seminarium (4 hp) samt skriftlig salstentamen (3,5 hp).

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier samt datorbaserade laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Ekonomi och ledarskap 7,5 hp, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
 • Statistika beräkningar med R, 7,5 hp, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen.

Summary in English

Litteratur

 • Coe, N. M., Kelly, P. F., Yeung, H. W. (2007) Economic geography : a contemporary introduction. Malden: Blackwell Publishing. (426 s). ISBN 978-1-4051-3219-0
  Övrigt: Alt ISBN 10: 1405132191

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWA
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Ekonomi och ledarskap 7,5 hp, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Statistika beräkningar med R, 7,5 hp, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se