Kursplan

Kursplan: Generaliserade Linjära Modeller

Kurskod: MI3003
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Mikrodataanalys (XYZ)
Ämnesgrupp: Statistik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-04-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-04-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • analysera data från många olika fördelningar med hjälp av Generaliserade Linjära Modeller samt att kunna kommunicera resultaten med experter såväl som icke-experter.
  • använda programvaran R (tillsammans med olika R-moduler), för att analysera data med hjälp av Linjära och Generaliserade Linjära Modeller, tolka datorutskrifter och göra i ordning R-resultat för fortsatt analys.
  • förklara och motivera de vanligaste metoder och tekniker för generaliserade linjära modeller.

Innehåll

Kursen behandlar teorier och tillämpningar av linjära modeller som utgångspunkt för statistisk modellering. Kursen introducerar grundläggande teorier för generaliserade linjära modeller som en naturlig förlängning av linjära modeller. Kursen omfattar också metoder för modelldiagnostik, modellvalidering och modellbygge. Det ger studenterna en erfarenhet av att lösa verkliga problem genom att analysera data med responsvariabler som kontinuerliga variabler, binära / binomiala variabler, samt ordinala och räkne-variabler. I kursen ingår också användningen av programvaran R för att analysera data med linjära och generaliserade linjära modeller.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen och inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar och datorövningar

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen samt 30 högskolepoäng i matematik och/eller statistik eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter ST3010

Summary in English

This course aims to provide the students with knowledge about and experience in applying linear and Generalized Linear Models to analyse a variety of data, for example, continuous, dichotomous, discrete, categorical, tabular data, and ordinal data, and to draw conclusions with a special emphasis on assisting business decision-making. The necessary theories of linear and generalized linear models are explained in a less mathematically rigorous way.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWD
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen samt 30 högskolepoäng i matematik och/eller statistik eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se