Kursplan

Kursplan: Materiallära för produktionstekniker

Kurskod: MP1012
Poäng: 4,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Materialteknik (MPA)
Ämnesgrupp: Materialteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-05-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-09-30.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-09-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva de vanligaste kristallstrukturerna i metalliska material.
 • Beskriva några vanliga gitterdefekter.
 • Beskriva interstitiell och substitutionell diffusion.
 • Utnyttja Fe-C diagrammet och använda hävstångsregeln.
 • Beskriva förloppet vid fasomvandlingar och hur mikrostrukturen utvecklas.
 • Redogöra för några härdningsmekanismer.
 • Redogöra för värmebehandling av stål.
 • Redogöra för mekaniska egenskaper och mekanisk provning.
 • Beskriva huvudtyper av stål och några andra legeringar samt deras tillämpningar.

Innehåll

Kristallstruktur. Gitterdefekter. Diffusion. Fasdiagram. Fasomvandlingar. Härdningsmekanismer. Värmebehandling av stål. Mekaniska egenskaper. Stål och metalliska material.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen (5/4/3/underkänd och ECTS A-E/F) 3,7 hp
Laboration (godkänd/underkänd) 0,8 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, laboration, inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.

Övrigt

(Motsvarar MPA024)
Huvudområde materialvetenskap borttaget 2014-09-30.

Summary in English

Litteratur

 • Ullman, Erik, Bengtson, Ulf. (2003) Materiallära, Karlebo-serien. 14 uppl. Stockholm : Liber. (530 s). ISBN 91-47-05178-7

Referenslitteratur