Kursplan

Kursplan: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i materialteknik

Kurskod: MP2031
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Materialteknik (MPA)
Ämnesgrupp: Materialteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

De övergripande målen med examensarbetet är att studenterna ska utveckla sin förmåga att göra undersökningar på vetenskaplig grund och att redovisa och kommunicera analyser och slutsatser på ett sakligt, relevant och välgrundat sätt.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • Planera, formulera mål för samt genomföra ett industriellt eller tjänsteinriktat projekt inom ämnesområdet materialteknik.
 • På ett självständigt sätt analysera problemställningar som uppkommer och med en helhetssyn föreslå lösningar.
 • Uppvisa kritiskt förhållningssätt och metodmedvetenhet.
 • Bedriva självständiga litteraturstudier och behandla problem inom ramen för projektet.
 • Med hänsyn till vetenskapliga aspekter, kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete och kommunicera resultatet i dialog med andra.
 • Välformulerat redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport.
 • Visa förmåga att sätta in sitt arbete i ett sammanhang och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Innehåll

Examensarbetet bygger i hög grad på kursdeltagarnas egna initiativ och självständiga arbete. Man ska formulera mål och syfte med ett projekt. Man tränas att skriva genom hela processen, att göra val och avvägningar tydliga och explicita och att presentera och kommentera sitt eget och andras material på ett noggrant och genomtänkt sätt.
I kursen ingår också individuella studier för att fördjupa egna kunskaper inom de områden som är relevanta för det egna arbetet.

Examinationsformer

Examination sker genom inlämning av skriftligt examensarbete, presentation och försvarande av detsamma samt opponentskap av annans examensarbete. (15 hp)

Kursen examineras genom en samlad bedömning av ovanstående delar.
Redovisningstillfälle för examensarbetet erbjuds tre gånger per läsår och arbetet måste avslutas inom 18 månader från kursstart.

Arbetsformer

Kursen bedrivs huvudsakligen nätbaserat. Examensarbetet skall i normalfallet bedrivas självständigt och i nära dialog med handledaren. Handledning sker i grupp med flera examensarbeten men även enskilt.
Handledning från annan person utanför ämnet kan förekomma efter beslut av ämnesgruppen. Avstämningar med kontaktpersonen och handledaren ska ske regelbundet.
Undervisningen består av handledning och seminarier. Mot slutet av kursen ordnas två seminarier med opposition.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 135 hp från programmets kurser avklarade, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Det självständiga arbetet får ej påbörjas innan startgodkännande erhållits från examinator.
Huvudområde Materialteknik borttaget 2015-09-28

Summary in English

The overall objectives of the degree project are to provide students with opportunities to develop their ability to conduct scientific research, and to report and communicate analyses and conclusions in an objective, relevant and reasoned manner.

Upon completion of the course, the student shall be able to:
 • Plan, formulate goals for and conduct an industrial or service-oriented project in the field of Materials Technology.
 • Independently analyze problems that arise and propose solutions in a holistic manner..
 • Exhibit a critical approach and methodological awareness.
 • Conduct an independent literature study and deal with problems within the framework of the project.
 • With regard to scientific aspects, critically and systematically review and evaluate his or her own work and that of others, and communicate the results in dialogue with others.
 • Eloquently present results in an oral presentation and written report.
 • Demonstrate an ability to place the work in context and identify the need for further knowledge.

Litteratur

Referenslitteratur