Kursplan

Kursplan: Funktionella ytor

Kurskod: MP2036
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Materialteknik (MPA)
Ämnesgrupp: Materialteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-12-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för egenskaper hos ytor, ytskikt och bulk så som hårdhet, nötningsbeständighet och korrosionsskydd.
 • beskriva ytans roll i samband med material- och ytbearbetning,
 • utvärdera olika typer av ytomvandling och ytbeläggning samt karakterisera ytor och ytskikt,
 • beskriva ytor i mekanisk kontakt, förklara friktion, inverkan av smörjning och ett ytskikts lastbärande förmåga,
 • analysera ytskador, nötning, ytutmattning och korrosion samt föreslå förbättringar

Innehåll

Kursen omfattar kombinationen ytskikt-substrat där begrepp som vidhäftning, tjocklek, hårdhet, nötningsbeständighet och korrosion är viktiga. Val av ytbehandlingsmetod (ytomvandling, ytbeläggning) diskuteras och jämförs. Olika sätt att karakterisera egenskaper hos ytskikt undersöks. Kursen behandlar ett ytskikts lastbärande förmåga och smörjningens inverkan på friktionen. Vanliga skadeorsaker diskuteras så som nötning, ytutmattning och korrosion.

Examinationsformer

Tentamen 4.5 hp
Laborationsmoment 3 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och laboration.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Laboration godkänd/underkänd.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Mikrostrukturer och materials egenskaper, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
 • Materials mikrostrukturer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • explain the properties of surfaces, layers and substrates such as hardness, wear and corrosion,
 • describe the effect of surface properties in connection with machining operations,
 • explain and compare surface conversion versus coating, and characterize surfaces and coatings,
 • describe surfaces in mechanical contact, and explain friction and the effect of lubrication and the load-carrying capacity
 • analyse surface damages, wear, surface fatigue and corrosion, and propose improvements.

Litteratur

Referenslitteratur