Kursplan

Kursplan: Tillverkningsteknik

Kurskod: MP2037
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Materialteknik (MPA)
Ämnesgrupp: Materialteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-12-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskap om olika materials mikrostruktur.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara de vanligaste fogningsmetoderna skruvförband, nitning, svetsning, lödning och limning samt värdera vilken fogningsmetod som fungerar bäst utifrån material,
 • värdera hur olika processer för formning av tunnplåt påverkar materialets mikrostruktur,
 • förklara spånbildningsprocesser och identifiera faktorer som påverkar materials skärbarhet och förslitningsmekanismer, inom skärande bearbetning så som svarvning, fräsning, borrning,
 • jämföra konventionell pulvermaterialtillverkning med additiv pulvermaterialtillverkning,
 • skriftligt och muntligt sammanfatta, utvärdera och diskutera innehållet i aktuella vetenskapliga publikationer inom området.

Innehåll

Kursen utgår från ett mikrostrukturperspektiv och behandlar konventionella och avancerade fogningstekniker som skruvförband, nitning, laser-, båg- och friktionssvetsning, lödning, lodmaterial och limning. Vidare diskuteras formning av tunnplåt för olika produkter genom klippning, stansning eller skärning. Olika metoder för skärande bearbetning av metaller undersöks. Dessutom diskuteras det hur arbetsmaterialets skärbarhet och förmåga till spånavskiljning påverkas av ytbeläggning och geometri hos verktygsmaterialet vid olika skärprocesser. Verktygsmaterial framställs ofta via pulverprocesser och konventionell pulvermaterialteknik (malning, kompaktering och sintring) jämförs mot additiv pulvermaterialteknik.Kursen omfattar också ett fördjupande projektarbete där innehållet i aktuella vetenskapliga publikationer inom de olika områdena undersöks och jämförs gruppvis. Sammanställningen sker i manuskriptform och diskuteras vid ett seminarietillfälle.

Examinationsformer

Projektarbete 4,5 hp, seminarium 1 hp och laboration 2 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, projektarbete, seminarium och laboration.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Materials mikrostrukturer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Mikrostrukturer och materials egenskaper, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

After completing the course the student shall be able to:

 • explain common joining technologies such as screw joining, riveting, welding, brazing and adhesive bonding ,
 • describe sheet-metal forming processes including shearing, punching, cutting,
 • conclude fundamentals of machining, identify and compare work piece and tool material properties,
 • explain pros and cons using additive manufacturing technique compared to conventional powder metallurgy.
 • collect information from published papers in the field, formulate in manuscript form and be able to critically evaluate, compare and discuss the subject in group.


Litteratur

Referenslitteratur