Kursplan

Kursplan: Examensarbete inom tillverkningsteknik för högskoleexamen

Kurskod: MT1025
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2008-04-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • formulera mål och syfte för ett utvecklingsuppdrag
  • bedriva litteraturstudier inom ramen för projektet
  • bedöma värdet av resultaten
  • skriva en teknisk rapport
  • muntligt redovisa och försvara arbetet inför kritiska åhörare

Innehåll

Arbetet består av en självständigt utformad projektstudie inom ett avgränsat område;
huvudområden inom Produktionsteknikerprogrammet (Bearbetningsteknik, 3D CAD, CNC-teknik eller maskinelement). Uppgiften (forskningsrelaterade eller industrirelaterade) består i att formulera mål och söka effekter av projektet. Bakgrundsmaterial inhämtas t ex genom litteraturstudier. Resultatet av egna undersökningar eller insamlade uppgifter analyseras, bearbetas till en rapport som också skall redovisas muntligt.

Examinationsformer

Skriftlig rapport, muntlig presentation och deltagande vid alla muntliga presentationer vid den dag som studenten själv håller sin presentation.

Arbetsformer

Självständigt utfört projektarbete med handledning av lärare vid Högskolan Dalarna, Maskinteknik och kontaktperson vid aktuellt företag.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Betyg sätts efter samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 90 högskolepoäng av Produktionsteknikerprogrammet (120 högskolepoäng), varav 13,5 högskolepoäng skall vara inom ämnet Maskinteknik.

Övrigt

Distanskurs.
Huvudområde maskinteknik borttaget 2016-02-22.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur