Kursplan

Kursplan: Kvalitet

Kurskod: MT1058
Poäng: 3,7 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom kvalitet, och vilken betydelse kvalitet har för en organisation (1)
  • Tillämpa metoder för kvalitetsförbättrande åtgärder inom produktion av varor och tjänster (2)
  • Bedöma givna situationer och utarbeta planer för att förbättra kvaliteten (3)

Innehåll

Inledningsvis behandlas kvalitetsbegreppet och hur kvalitet påverkar olika intressenter och avnämare. Kursen tar därefter upp arbetssätt som hjälper till att utveckla tillförlitliga och tåliga produkter som tillfredsställer kundernas behov, och fortsätter med metoder som hjälper till att säkerställa att produktionen styrs och utvecklas mot önskad kvalitetsnivå. Avslutningsvis berörs hur en organisation på ett systematiskt sätt leder och utvecklar sina processer mot de mål man eftersträvar inom kvalitetsområdet, inklusive betydelsen av de val som görs inom området socialt ansvarstagande.

Examinationsformer

Examination sker genom en skriftlig salstentamen (2,5 hp) och skriftliga inlämningsuppgifter (1,2 hp). Betyg rapporteras i 4 st moment.

Arbetsformer

Huvudsakliga arbetsformer är föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Skriftliga inlämningsuppgifter (U-G).
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Huvudområde maskinteknik borttaget 2016-02-22.

Summary in English

Definition of the terms quality, customer and stakeholder. Methods for quality improvement in product and process development, quality management and the value of social responsibility.

Litteratur

Referenslitteratur