Kursplan

Kursplan: Mekanisk konstruktion

Kurskod: MT1062
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de vanligaste konstruktionselementen och i vilka fall dessa vanligen används
  • analysera konstruktionsdetaljer och redogöra för alternativa lösningar
  • välja lämpliga konstruktions element för en given produkt med avseende på bland annat funktion och kostnad
  • tillämpa grundläggande mekaniska beräkningar i produkter och maskiner
  • beskriva och formulera en godtycklig konstruktionsprocess
  • tillämpa kunskaper i konstruktionsarbeten

Innehåll

Kursen behandlar teori och praktik i konstruktionsarbetet samt effektivt konstruktionsarbete. Inledningsvis görs en analys av konstruktionsdetaljer i en eller flera produkter.
Vidare behandlas monteringsvänlighet med avseende på lyft och inpassning av detaljer och delmontage. Problematik och avvägningar kring inköp av färdiga detaljer diskuteras. Kursen tar även upp svetsklasser och svetsnormer, toleranser, standarder, patent, samt miljöaspekter. Kursen innehåller även normalt förekommande konstruktionselement, t.ex. skruv, och svets.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 3hp, projektarbete, 2hp, inlämningsuppgift 1,5hp och workshops 1hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops, och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Projektarbete, inlämningsuppgift och workshops U-G.
Skriftlig tentamen U,3,4,5
Studenter examineras individuellt i alla moment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Mekanik grundläggande kurs, 5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The course aim is to give fundamental knowledge within mechanical design and how to apply this knowledge as a design engineer in industry. During the course the students will, among others, work in projects in which details of products are analysed. The chain of activities that are part of any designing company are learned in order to give a holistic view of mechanical design in general. Typical things discussed and learned in the course are fastenings, weldings, certifications, standards and environmental aspects, all in relation to mechanical design.

Litteratur

Referenslitteratur