Kursplan

Kursplan: CAD/CAM

Kurskod: MT1063
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-04-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skapa komplexa solidmodeller och sammansatta produkter i CAD
  • presentera komplexa modeller och produkter på ett tydligt sätt för tillverkning och kontroll, samt för förståelse av utseende och funktion
  • tillämpa strategier för att skapa effektiva solidmodeller och sammansatta produkter
  • bereda och tillverka detaljer representerade av solidmodeller, med hjälp av CAM och numeriskt styrda verktygsmaskiner
  • skapa ISO-kod till numeriskt styrda maskiner

Innehåll

Den teoretiska delen av kursen behandlar principer för att effektivt arbeta med solidmodeller och sammansatta produkter; hur man kan underlätta för att skapa flera storlekar av samma konstruktion, hur man tar hänsyn till framtida behov av ändringar och hur man kan arbeta i grupp mot en gemensam sammansatt produkt. Här behandlas även CAM-beredning och CNC-programmering samt funktion och uppbyggnad hos numeriskt styrda maskiner.

Kursens praktiska delar innehåller generering av solidmodeller med hjälp av extrudering, rotation, urskärning, friformning, plåtutbredning och gjutformsmodellering. För att skapa en tydlighet i komplexa, sammansatta, produkter ingår framställning av sprängskisser, rendering och filmproduktion. Fysisk tillverkning av CAD-modeller sker med hjälp av CAM-beredning samt manuellt skapad ISO-kod.

Examinationsformer

Individuella inlämningsuppgifter, 4 st (4hp), projektuppgifter, 2 st (2hp), skriftlig salstentamen, 1 st (1,5hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, projektarbeten, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Inlämningsuppgift 1 och projektuppgift 1 och 2, U-G.
Kursbetyget baseras på en samlad bedömning av resultaten då alla moment är godkända.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande kunskaper i 3D CAD och ritteknik samt grundläggande kunskaper om vanliga formningsmetoder för metaller och plaster eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The theoretical elements of this course include strategies for creating effective solid models and assemblies, as well as function in CAM-systems, ISO coding and numerically controlled machines.

The practical elements include solid modelling functions, such as extrusion, rotation, cuts, sweep, loft, sheet metal, and production of parts from CAD-models using CAM and ISO code.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKD
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Grundläggande kunskaper i 3D CAD och ritteknik samt grundläggande kunskaper om vanliga formningsmetoder för metaller och plaster eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se