Kursplan

Kursplan: Produktionssimulering

Kurskod: MT1064
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-06-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för hur händelsestyrd simulering fungerar på konceptnivå
  • utföra enklare simuleringar av tillverkningsflöden och andra processer med hjälp av simuleringsprogram med avseende på tidsåtgång, kapacitet och nyttjandegrad.
  • redogöra för hur man utför ett simuleringsprojekt med hänsyn tagen till de osäkerhetsfaktorer som finns i det simulerade systemet, begränsningarna i simulering och hur man får säkrare resultat.

Innehåll

Undervisningen byggs upp kring ett verkligt eller fiktivt simuleringsprojekt. Genom användandet av simuleringsprogram bygger studenten upp en virtuell tillverkningsprocess. Med denna utvärderas processflöden, kapacitet, utnyttjande, etc. Kunskap om programvaror och grundläggande strukturer inhämtas och tränas.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 2hp och projektarbete 3hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, datorlaborationer och projektarbete. Projektarbete utföres i grupper om 2 studenter.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Projektarbete U,G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Statistik och numeriska metoder, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKF
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Statistik och numeriska metoder, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se