Kursplan

Kursplan: Verkstadsautomation

Kurskod: MT1065
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-12-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för principer och komponenter för verkstadsteknisk automatisering med inrikting mot monteringsteknik.
  • använda principer för framtagning av automatiska monteringssystem och visa förståelse för de krav som dessa system ställer på de produkter som skall monteras samt de komponenter som kan användas.
  • programmera enklare automatiska system.
  • redogöra för de miljömässiga, mänskliga och ekonomiska förutsättningarna för systemens användning.
  • identifiera behov av ny kunskap inom området och inhämta denna.

Innehåll

Kursen behandlar automatiska system och hur de kan användas i verkstadsindustri. Kursen ger studenten övning i att, utifrån maskinkonstruktörens perspektiv, kunna deltaga aktivt i projekterandet av automatiska system samt färdigheter i programmering av enklare styrningar av processer.

Kursen avhandlar förutsättningar för verkstadsteknisk automatisering, speciellt inriktat mot monteringsteknik. Vidare ges en introduktion till monteringstekniken med behandling av alla i monteringsprocessen ingående moment. Grundläggande termer och begrepp samt olika monteringsprinciper behandlas, vilket ger en bakgrund till monteringsprocessen.

Vidare följer en genomgång av principer för maskiner och utrustning i monteringssystem såsom enkla automater, industrirobotar, materialhantering, övervakning samt människa-maskin problematiken, manuell och automatisk montering, tillförsel, artificiell syn och flexibla automatiska monteringssystem.

Monteringsanpassad konstruktion behandlas, vilket är viktigt vid såväl manuell som automatisk montering.

Kursen innehåller laborationer inom styrteknik där programmering av automationsutrustning av olika typer övas.

I ett projektarbete används inhämtade kunskaper. Ett manuellt system studeras med utgångspunkten att detta skall ersättas med ett automatiskt system.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen: 2,5 högskolepoäng
Laborationer: 2 högskolepoäng
Projektarbete: 3 högskolepoäng

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Laborationer och projektarbete: (Godkänd/underkänd)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Tillverkningsmetoder 7,5 högskolepoäng och Elektroteknik och styrteknik 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The course covers the basics of factory automation. The aim of the course is to help the student to gain knowledge of how automated processes work on a basic level and to some extent learn how to program control systems. The automation is discussed in an assembly system context. One part of the course is carried out as a project discussing possible system solutions. Lectures and laboratory assignments are used for the remaining elements of the course.

Litteratur

Referenslitteratur