Kursplan

Kursplan: Introduktion till mekanik och hållfasthetslära

Kurskod: MT1067
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-05-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-07-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beräkna, såväl grafiskt som analytiskt matematiskt, den resulterande kraftens storlek och riktning som verkar på en kropp om den utsätts för flera krafter.
 • visa förståelse för begreppet moment, hur det beräknas samt i vilken enhet det mäts.
 • beräkna linje-, area- och volymtyngdpunkten för enkla konstruktionselement.
 • lösa jämviktsproblem matematiskt samt förstå vad som menas med att en kropp är i jämvikt.
 • redogöra för spänningslagen vid dragning, skjuvning, böjning och vridning samt använda lagarna för att dimensionera enkla konstruktioner.

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande teorier och lagar inom mekanik och hållfasthetslära. Dessa lagar och teorier gör det möjligt att på naturvetenskaplig och matematisk grund dimensionera vanliga konstruktionselement såsom axlar och balkar.

I alla kursmomenten sker en koppling till industriella tillämpningar.

Begreppet kraft diskuteras och kraftens(-ers) verkan på kroppar. Momentbegreppet analyseras bl a med hjälp av hur kraftpar påverkar en kropp. Tyngdpunktens läge beräknas för olika konstruktioner samtidigt som lägets betydelse diskuteras.
Jämviktsproblem löses genom att rita figur, frilägga och sätta ut krafter, ställa upp jämviktsekvationerna samt lösa ekvationerna matematiskt. Friktionens inverkan diskuteras i samband med att jämviktsproblemen löses.
Den spänning och töjning som en axel utsättes för avhandlas vid enaxlig dragning. Begrepp som Hookes lag, sträckgräns och brottgräns förklaras med hjälp av dragprovkurvan för en metall. Val av säkerhetsfaktorer vid dimensionering av olika belastningsfall diskuteras. Dragspännings storleksberoende av en kropps egentyngd analyseras.
Skjuvbegreppet exemplifieras med lim-, svets- och nitförband som normalt dimensioneras mot skjuvning.
Dimensionering av balkar beräknas som att en maximal böjspänning /nedböjning inte får överskridas. Balkar kan också behöva dimensioneras mot vridning. Med hjälp av det vridande momentet samt balkens vridmotstånd kan en vridspänning beräknas som sedan kan användas för dimensionering av balken.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Upon completion of this course, students shall be able to:

 • calculate the magnitude and direction of the resultant force of several forces acting on a body both graphically and mathematically.
 • understand the concept of moment , how it is calculated and the unit in which it is measured.
 • calculate the line, area and volume centre of gravity for simple artifacts.
 • mathematically solve equilibrium problems and understand what is meant by an artifact  in equilibrium.
 • understand the law of tension for drawing, shearing, bending and rotation, and use the laws for the dimensioning of basic designs.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJZ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se