Kursplan

Kursplan: Introduktion till Produktutveckling

Kurskod: MT1068
Poäng: 4 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-05-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-07-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera kundkrav
  • Specificera produktegenskaper utgående från kundkrav
  • Analysera kopplingar mellan kundkrav och produktegenskaper
  • Generera produktkoncept utifrån olika metoder
  • Välja koncept utifrån olika värderingsmetoder
  • Redovisa utvecklingsresultat muntligt och skriftligt

Innehåll

Studenten arbetar under kursens gång med ett projekt som syftar till att förbättra någon egenskap på en produkt. Kursen bedrivs till stor del i föreläsningsform där produktutvecklingskedjans olika steg diskuteras såsom: kundkrav, produktspecifikationer, konceptgenerering, funktionsnedbrytning, konceptval och generering av tekniska lösningar. Studenten skall delta i en workshop som avhandlar QFD-metoden.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, 1,5 hp
Industriprojekt, 2 hp
Workshop, 0,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, projektarbete och workshop.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Industriprojekt och workshop, U,G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

The course aims to provide students with basic competence regarding product development, specifically the different steps such as customer requirements, product specifications, concept generation and concept selection. During the course, students work on projects and develop a product or a part of a product. The purpose of the project work is for students to learn how to collaborate in groups and how to put into practise different types of product development skills.The course includes a workshop covering the QFD method.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJW
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet