Kursplan

Kursplan: Praktisk verkstadsteknik

Kurskod: MT1069
Poäng: 3 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Målet med kursen är att studenten skall få praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att på egen hand kunna arbeta med normalt förekommande utrustning och maskiner i verkstadsmiljö. Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för och förhålla sig till risker med verkstadsarbete
  • Arbeta praktiskt med normalt förekommande verkstadsmaskiner på ett säkert sätt
  • Visa förståelse för begräsningar och möjligheter med olika tillverkningsmaskiner

Innehåll

Studenten arbetar praktiskt med olika maskiner och utrustning i verkstadsmiljö. I kursen ingår typiska verkstadstekniska moment så som pelarborrning, MIG- och elsvetsning, svarvning, plåt- rör- och smidesbockning, ugnar och värmning, lödning, gängning, pressning, slipning och kapning. Egen reflektion över användandet av utrustning kopplat till säkerhet, och till industriell produktion och utveckling av produker ingår också.

Examinationsformer

  • Arbetsprov vid verkstadsmaskiner, 2hp
  • Reflektionsprotokoll, 1 hp

Arbetsformer

Laborationer och seminarium

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 20 hp från ett ingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna

Övrigt

Summary in English

The course teaches practical workshop techniques. Students gain experience in typical manual and semiautomatic manufacturing methods such as welding, drilling, heating, soldering, threading, cutting, lathing, and bending. The aim is that students shall learn how to work with normal workshop tools and techniques that are frequently used in industry.

Litteratur

Referenslitteratur