Kursplan

Kursplan: Produktutveckling

Kurskod: MT2016
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-06-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera kundkrav
  • Definiera konkurrenskraftiga produktegenskaper och specifikationer
  • Analysera samband mellan kundkrav och produktegenskaper
  • Generera produktkoncept
  • Visa förståelse för för- och nackdelar med produktplattformar
  • Utifrån definierade kriterier välja koncept
  • Redovisa utvecklingsresultat muntligt och skriftligt
  • Kritiskt granska egna och andras angreppssätt i en produktutvecklingsprocess.

Innehåll

Studenten arbetar under kursens gång med ett projekt som syftar till att förbättra någon egenskap på en produkt. Kursen bedrivs till stor del i seminarieform där produktutvecklingskedjans olika steg diskuteras såsom: kundkrav, produktspecifikationer, konceptgenerering, funktionsnedbrytning, konceptval och generering av tekniska lösningar. Vidare avhandlas test av koncept och robust konstruktion. Studenten skall delta i 3 stycken workshops som handlar om monteringsvänlig konstruktion, modularisering, samt QFD-metoden.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, 1 hp
Seminarier, 3 hp
Industriprojekt, 2,5 hp
Workshop, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, projektarbete, obligatoriska seminarier och workshops med aktivt deltagande.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Industriprojekt och workshop, U,G.
Slutbetyg på kursen sätts efter samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Mekanisk konstruktion, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The course aims to provide students with basic competence regarding product development, specifically the different steps such as customer requirements, product specifications, concept generation, concept selection, and the invention and selection of new technical solutions. During the course, students work in projects and develop a product or a part of a product. The purpose of the project work is for students to learn how to collaborate in groups and to put into practise different types of product development skills.

The course includes three workshops in design for assembly, module development and the QFD method. After completing the course successfully, students will be able to develop products in an efficient way with respect to key factors in product development and will be able to participate, or lead, engineering design projects.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKC
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Mekanisk konstruktion, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se