Kursplan

Kursplan: FEM och Dimensionering

Kurskod: MT2017
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • visa förståelse för det fleraxliga spänningstillståndet i en kropp
 • utföra beräkningar av plana problem gällande spänningar
 • beräkna huvudspänningar i plana system
 • tillämpa begreppet effektivspänning
 • beräkna plana spänningstillstånd med hjälp av trådtöjningsgivare
 • beskriva och härleda de olika stegen vid elementformulering för statiska problem och små deformationer samt linjärt elastiskt material
 • använda finita elementmetoden på ett effektivt sätt för att beräkna deformationer och spänningar vid statiskt belastade konstruktioner i de fall deformationerna kan anses vara elastiska och små
 • visa insikt i hur normer och myndighetskrav kan vara styrande för dimensioneringen av vissa typer av produkter
 • utföra enklare dimensionering enligt någon lämplig norm (t.ex Tryckkärlsnormen)

Innehåll

Kursen består av de tre delområdena fleraxlig hållfasthetslära, finitia element metoden (FEM) samt dimensionering. Dessa ges i den givna ordningsföljden för att säkerställa den nödvändiga progressionen.
I den första delen behandlas det allmänna spänningstillståndet i en kropp. Viktiga begrepp som spänningsmatris, huvudspänning och huvudtöjning introduceras. Det plana spänningstillståndet utgör ett tekniskt viktigt fall och behandlas därför mer ingående än det allmänna tillståndet. Metoder för beräkning av plana spänningstillstånd avhandlas och det viktiga tillämpningsfallet med trådtöjningsgivare behandlas.
I kursdelen FEM ges grunderna till att förstå metodens möjligheter och begränsningar vid lösning av linjär-statiska problem.Tonvikten ligger på att belysa metodens approximativa karaktär och därmed nödvändigheten till ett kritiskt förhållningssätt vid resultatutvärderingen. Normer, direktiv och myndighetskrav blir ofta styrande i hur det praktiska dimensioneringsarbetet görs.
Kursens avslutande del behandlar hur arbetet med fastställande av normer och direktiv (både nationellt och internationellt) är organiserat. En konkret dimensioneringsuppgift genomförs där någon tillämplig norm (t.ex Tryckkärlsnormen) styr dimensioneringsarbetet.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen 6 hp samt datorövning 1.5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, datorövningar

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Datorövning U-G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Hållfasthetslära, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Mekanisk konstruktion, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • understand the multiaxial state of stress in a body
 • calculate the state of stress in planar systems
 • use effective stress as a measure of the state of stress
 • describe the derivation of element formulation for linear static problems
 • use FEM  in an effective manner in linear cases
 • understand how regulations and norms act can serve as a means of steering in the dimensioning of certain types of product
 • carry out simple dimensioning according to some applicable norm

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKE
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Hållfasthetslära, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Mekanisk konstruktion, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se