Kursplan

Kursplan: Examensarbete Högskoleingenjör Maskinteknik

Kurskod: MT2018
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-10-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt planera och genomföra ett maskintekniskt projektarbete inom givna tidsramar
 • formulera problemställningar och analysera dessa
 • uppvisa kritiskt förhållningssätt och metodmedvetenhet
 • söka litteratur som belyser en problemställning från olika perspektiv
 • generera och värdera tekniska lösningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete med hänsyn till vetenskapliga aspekter
 • visa förmåga att välformulerat redogöra för ett arbetes genomförande och resultat i muntlig och skriftlig form
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Innehåll

Studenten arbetar självständigt med problemlösning inom ett maskintekniskt område. Studenten söker själv upp ett lämpligt examensarbete hos ett företag eller en organisation. Arbetet presenteras skriftligt i ett startgodkännandeformulär innehållande en beskrivning av bakgrund, problemformulering, syfte och mål. Formuläret ska godkännas av examinator innan arbetet kan fortsätta. Under arbetets gång samlas lämplig teoretisk och empirisk data för analys för att nå angivet syfte och mål.

Examinationsformer

Följande delar ingår i examinationen:

 • Presentation av det pågående examensarbetet presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier
 • Muntlig presentation och skriftlig rapport av examensarbetet vid obligatoriskt seminarium
 • Muntlig och skriftlig opposition på annat examensarbete vid obligatoriskt seminarium

Arbetsformer

Självständigt utfört projektarbete med handledning av lärare vid Högskolan Dalarna. Handledning från annan person utanför ämnet kan förekomma efter beslut av examinator. Regelbundna avstämmningar med handledaren på initiativ av studenten där studenten lyfter frågeställningar som dykt upp.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 150 högskolepoäng inom Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram, varv minst 75högskolepoäng ska vara inom maskinteknik samt Vetenskaplig metod 2,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

De programkurser som är relevanta för det specifika examensarbetet ska vara godkända.

Summary in English

The student completes an independent project aimed at solving a problem related to mechanical engineering. The student is responsible for finding a suitable project at a company or an organization. The first step is to present the background, problem, aim and goal. The student is then given permission to continue from the examiner. The project continues with the collection of theoretical and empirical data for analysis so that the purpose and goals are met.

Litteratur

Referenslitteratur