Kursplan

Kursplan: Industrialisering

Kurskod: MT2019
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-10-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Upprätta en översiktlig projektplan för utveckling och produktion av en produkt under hela dess livslängd
  • upprätta en livscykelanalys för en produkt
  • värdera produkter med hänsyn till miljömässiga aspekter samt risker för funktionsfel och personskador, och föreslå åtgärder som mildrar oacceptabla risker
  • analysera och värdera hur olika perspektiv belyser ett av kursens områden inom utveckling av produkter eller produktionssystem
  • konstruktivt kritisera andras arbete

Innehåll

Industrialisering avser i detta fall hela processen från produktidé till avslutad produktion för en produktutvecklande och producerande organisation.

Kursen behandlar risker med produkter och produktionssystem ur perspektiven hållbarhet, funktion och personskador. Produktens hela livscykel behandlas, från idé till omhändertagande efter användning respektive utrangering av produktionsutrustning. Konstruktiv kritik av andras arbeten diskuteras. Avslutningsvis görs en djupare studie av ett valfritt område inom kursens ramar.

Examinationsformer

  • Inlämningsuppgift 1, 1,5hp
  • Inlämningsuppgift 2, 1hp
  • Inlämningsuppgift 3, 2hp
  • Projektarbete, 3hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Produktutveckling 7,5 högskolepoäng, Tillverkningsmetoder 7,5 högskolepoäng, Kvalitet 3,7 högskolepoäng och Arbetsmiljö - Riskeliminering inom industriell arbetsmiljö 3,8 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Risk assessment based on sustainability, product function and personal injuries for products and production systems through the entire life cycle of a product. Constructive criticism of fellow students’ reports and an in depth study in an area of interest within the limits of the course goals.

Litteratur

Referenslitteratur