Kursplan

Kursplan: Makroekonomi, introduktion - Distans

Kurskod: NA1025
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper om olika makroekonomiska frågeställningar:
- hur sysselsättningen kan öka i ekonomin,
- vad betyder en låg inflationsnivå för den ekonomiska utvecklingen,
- hur den ekonomiska tillväxten kan stimuleras.
Till detta kommer även att studenterna förväntas utveckla färdigheter såsom att såväl i tal som i skrift redogöra för arbetslöshet och sysselsättning i ekonomin, Riksbankens inflationsprognos eller Konjunkturinstitutets tillväxtscenarios.

Innehåll

Kursen i makroteori behandlar framförallt arbetslöshet, inflation och ekonomisk tillväxt utifrån ett kortare tidsperspektiv. Studenterna förväntas förvärva kunskaper om olika makroekonomiska begrepp och om den svenska ekonomiska utvecklingen under framförallt det senaste decenniet.
Viktiga moment i kursen är
- nationalräkenskaper
- arbetslöshet, definition och utvecklingen av arbetslösheten
- inflationen, olika inflationsmått och inflationstakten i ekonomin
- ekonomisk tillväxt
- den keynesianska modellen
- Phillipskurvan
- stabiliseringspolitik: finans- och penningpolitik

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftlig tentamen och inlämnande av PM-uppgift. Den senare är ej ett obligatoriskt moment men vid genomförd PM-uppgift utgår ett antal poäng, och dessa kommer att räknas in i de totala poängen vid examination.

Arbetsformer

Kursen består av distansundervisning med föreläsningar på Internet.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 4 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt fem examinationstillfällen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur