Kursplan

Kursplan: Tillämpad matematik för nationalekonomer

Kurskod: NA1029
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att studenterna skaffar sig förmågor och färdigheter att tillämpa matematiska metoder för att analysera ekonomiska problem. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • algebraiskt manipulera uttryck och ekvationer.
  • arbeta med linjära och icke-linjära funktioner med nationalekonomisk tillämpning.
  • lösa linjära och icke-linjära ekvationer med nationalekonomisk tillämpning.
  • lösa linjära ekvationssystem med hjälp av matrisalgebra.
  • derivera funktioner med nationalekonomisk tillämpning.
  • lösa ekonomiska optimeringsproblem utan och med restriktioner.
  • tillämpa grundläggande integralkalkyl.

Innehåll

Kursen börjar med genomgång av grundläggande algebra. Därefter gås funktionsbegrepp och funktioner med ekonomiska tillämpningar t.ex. linjära, kvadratiska, logaritmiska och exponentialfunktioner igenom. Ordinarie och partiella derivator och deriveringsregler tas upp. Optimering av ekonomiska målfunktioner utan restriktioner och med restriktioner med tillämpning av Lagrangemultiplikator gås igenom. Integraler med ekonomiska tillämpningar t.ex. areor som konsument- och producentöverskott diskuteras. Vidare matrisalgebra inklusive lösning av linjära ekvationssystem med hjälp av matrisinvertering och Cramers regel gås igenom.

Examinationsformer

Kursen examineras med en skriftlig salstentamen motsvarande 6 hp (U-VG) vid kursens slut och en dugga motsvarande 1.5 hp (U-G) under kursen.

Arbetsformer

Föreläsningar och räkneövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få VG på kursen krävs VG på den skriftliga salstentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
  • Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt 5 tentamenstillfällen.

Summary in English

Litteratur

  • Ian Jacque. (2012) Mathematics for Economics and Business. . 7 uppl. Pearson. (639 s). ISBN 978-0-273-76356-7

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UQQ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se